INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2020

7-10 септември 2020, Созопол, България

СХЕМА НА ПРОГРАМАТА

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

   

PLENARY SESSION
Chairmen: Al. Skordev, Y. Mirchev
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Водещи: Ал. Скордев, Й. Мирчев

    PL.0 Mihovski M. , Welcome Speech.
  PL.1 Gorkunov E., M. Mihovski, Al. Mushnikov, Estimation of Mechanical Stresses in Steels Using Electromagnetic Methods
Горкунов Э., М. Миховски, Ал. Мушников, Физические основы оценки упругих деформаций в сталях магнитными методами
  PL.2 Razygraev N., A. Razygraev, M. Mihovski, Y. Mirchev, V. Nichev, P. Chukachev, Application of Subsurface Waves in Ultrasound Control of Materials and Installations
Разиграев Н., А. Разиграев, М. Миховски, Й. Мирчев, В. Ничев, П. Чукачев, Приложение на подповърхностни вълни в ултразвуковия контрол на материали и изделия
    PL.3 Разыграев Н.П., Применение методы БК в Болгарии. UT – дружба и сотрудничество болгарских и росийских специалистов
    PL.4 Скордев Ал., Новости в последната редакция на ISO-DIS 9712
  PL.5 Dimov D., About the Applied Methodology for Non-destructive Testing in Certifying the Technical Condition of Steel Towers for Antenna Systems
Димов Д., Относно приложена методика за безразрушителен контрол при освидетелстване на техническото състояние на стоманени кули за антенни системи
    PL.6 Dinev P., I. Tsenev, K. Katsarov, D. Takov, M. Mihovski, , COVID-19: about Competence, Standardization and Accreditation
Динев П., И. Ценев, К. Кацаров, Д. Таков, М. Миховски, COVID-19: за компетентността, стандартизацията и акредитацията
  PL.7 Dinev P., I. Tsenev, I. Ivanov, K. Katsarov, , COVID-19: About the Tests' Accuracy, Sensitivity and Specificity Again
Динев П., И. Ценев, И. Иванов, К. Кацаров, COVID-19: Отново за точността, чувствителността и специфичността на тестовете
    C.I

SESSION: NDT of Materials
Chairman: Al. Skordev
СЕКЦИЯ: БК на материали
Водещ: Ал. Скордев

  C.I.1 Gorkunov E., A. Povolotskaya, S. Zadvorkin, E. Putilova, A. Mushnikov, The Effect of Initial Stress-Strain States on the Magnetic Behaviour of 08G2B Hot-Rolled Steel under Elastic Uniaxial Tension
Горкунов Э., А. Поволоцкая, С. Задворкин, Е. Путилова, Ал. Мушников, Влияние исходного напряженно-деформированного состояния на поведение магнитных характеристик горячекатаной стали 08Г2Б при упругом одноосном растяжении
    C.I.2 Мирчев Й., Изследване на отражението от дискови отражатели, разположени под ъгъл към падащия ултразвуков сноп
  C.I.3 Mirchev Y., P. Ivanov, E. Cherepetskaya, M. Michovski, V. Kovtun, Investigation of Powder Metallurgy Material Using Lazer Ultrasonic Method
  C.I.4 Mirchev I., P. Ivanov, D. Pashkuleva, M. Michovski, B. Velev, V. Vengrinovich, Investigation of Influence on Mechanical Stress to Change in Magneto Noise and Magneto Electro-Acoustic Characteristics in Ferromagnetic Steel
  C.I.5 Mechkarova T., Y. Argirov, N. Atanasov, A. Stoyanova, Cold Forging Computer Simulation of Bushing from Steel GX120Mn13
Мечкарова Т., Я. Аргиров, Н. Атанасов, А. Стоянова, Симулационно деформационен анализ на процес студена пластична деформация на втулка от високолегирана манганова стомана GX120Mn13
  C.I.6 Georgiev G., Y. Argirov, T. Mechkarova, A. Stoyanova, Fractographic Research on Samples after Fatigue Testing in the Destruction Zone
Георгиев Г., Я. Аргиров, Т. Мечкарова, А. Стоянова, Фрактографски изследвания на проби след уморни изпитания в зоната на разрушаване
    C.II

SESSION: NDT of Products and Constructions
Chairman: P. Chukachev
СЕКЦИЯ: Безразрушителен контрол на изделия и конструкции
Водещ: П. Чукачев

    C.II.1 Чукачев П., За безразрушителния контрол на газопроводи
  C.II.2 Angelov S., Application of Digital Radiography in the Field of Energy Production and Distribution
Ангелов С., Приложение на цифрова и компютърна радиография в енергетиката
    C.II.3 Ангелов С., Приложение на термовизионния контрол за контрол на елементи в енергетиката
  C.II.4 Dimov D., K. Velinov, Non-Destructive Testing Peculiarities of the Integrity of the Reinforced Concrete Piles of the Newly Built ITOWER Building in Sofia
Димов Д., К. Велинов, Особености при безразрушителното изпитване на интегритета на стоманобетонните пилоти на новостроящата се сграда "АЙТАУЪР" в София
  C.II.5 Kovtun V.A., V.N. Pasovets, Y.N. Mirchev, M.M. Mihovski, Y.M. Pleskachevsky, Study of Thermal State of Powder Metal-Polymer System During Electrical Contact Sintering
  C.II.6 Kovtun V.A., V.N. Pasovets, Y.N. Mirchev, M.M. Mihovski, Research of the Interaction Energy of Carbon Nanotubes in the Agglomeration Process
    C.III

SESSION: NDT and Cultural Heritage
Chairmаn: K. Kalchevska
СЕКЦИЯ: NDT и културно-историческо наследство
Водещ: К. Калчевска

    C.III.1 Калчевска К., Радиографично изследване на картини
  C.III.2 Ivanova Kr., M. Dobreva-McPherson, M. Mihovski, Cultural Heritage Standards and the Possibilities of Including Metadata for Non-destructive Testing and Analysis of Artifacts
Иванова Кр., М. Добрева-МакФерсън, М. Миховски, Стандарти за културно наследство и възможностите за включване на метаданни за безразрушителен контрол и оценка на артефактите
     

POSTER SESSION
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

  P.1 Batchvarov R., L. Stanev, S. Stanev, A. Maneva, M. Georguiev, L. Nenova, Structural Features and Possibilities for Increasing the Operating Temperature of Aluminum Alloys
  P.2 Dyakova V., G. Stefanov, D. Kovacheva, Y. Murdjeva, Rapidly Solidified Al-Cu-Mg Amorphous and Nanocristalline Alloys
  P.3 Dyakova V., I. Georgiev, G. Stefanov, I. Penkov, D. Kovacheva, Synthesis of Base Alloys from the Al-Cu-Mg System, as a Precursor for Subsequent Amorphization
    P.4 Konstanty J., A. Romanski, High Performance Valve Seat Materials for CNG Powered Combustion Engines
  P.5 Kozhusko V., V. Sergienko, G. Mituyrich, A. Alexiev, Measurement of Speed Sound in Shungites by Laser-induced Ultrasound
  P.6 Parshorov St., E. Machev, P. Petrov, St. Valkov, Martensitic Transformations in High Alloy Fe-Ni Alloy
  P.7 Parshorov St., E. Machev, P. Petrov, St. Valkov, Phase Composition and Microstructure of Fe-12% Mn and Fe-20% Ni Alloy after Hot Plastic Deformation
  P.8 Parshorov St., P. Petrov, St. Valkov, Investigation of the Micro-Structural Parameters of Iron Alloys
  P.9 Yordanov S., I. Stambolova, Vl. Blaskov, B. Jivov, S. Simeonova, S. Vassilev, L. Lakov, V. Dyakova, Corrosion Resistance of Samarium Doped TiO2 Sol-Gel Coatings
Йорданов Ст., И. Стамболова, Вл. Блъсков, Б. Живов, С. Симеонова, С. Василев, Л. Лаков, В. Дякова, Антикорозионни покрития от TiO2 дотирани със самарий чрез зол-гел технология
  P.10 Aleksandrova M., L. Lakov, Vl. Blaskov, Influence of Composition and Temperature on Nd Doped BaTiO3 Obtained by Zol-Gel Technology
  P.11 Vangelova Kr., Experimental-Statistical Study of Black Sea Bottom Dragging Productivity
Вангелова Кр., Експериментално-статистическо изследване производителност на драгиране на дъното на Черно море
  P.12 Valchev S., Ch. PirovskyUncertainty Estimation in Measurement of Ship’s Shaft Line Bearings Reaction by “Jack-Up Test” Method
Вълчев С., Хр. Пировски, Оценяване на неопределеността при измерване реакциите на лагерите на корабен валопровод по метода "крик тест"
  P.13 Gavrilova R., S. Yankova, V. Lazarova, R. Yordanova, A Predictable Model for Structure Formation during Crystallization of Unconventional Steel
Гаврилова Р., С. Янкова, В. Лазарова, Р. Йорданова, Прогнозен модел за формиране на структурата при кристализация на неконвенционална стомана
  P.14 Gradinarov D., N. Hasan, St. Todorov, Y. Bijev, Optimization of Hydraulic Press for Discrete Extrusion ПХДЕ4000/1000 via Pyrometer IL-92
Градинаров Д., Н. Хасан, Ст. Тодоров, Ю. Бижев, Оптимизация на хидравлична преса за дискретна екструзия ПХДЕ4000/1000 чрез пирометър IL-92
  P.15 Gradinarov D., Y. Bijev, St. Todorov, Apparatus for Real-time Monitoring of Welding Parameters
Градинаров Д., Ю. Бижев, Ст. Тодоров, Апарати за следене на заваръчни параметри в реално време
  P.16 Manilova M., R. Dimitrova, R. Zaekova, Macroscopic Examinations of Welded Joints in the Qualification of Welding Procedures
Манилова М., Р. Димитрова, Р. Заекова, Макроскопски изследвания на заварени съединения при квалифициране на заваръчни процедури
  P.17 Marinov M., B. Jivov, L. Lakov, St. Yordanov, Kr. Toncheva, Physico-Mechanical Investigations of Foamed Glass Granules
Маринов М., Б. Живов, Л. Лаков, Ст. Йорданов, Кр. Тончева, Физико-механични изследвания на разпенени стъклени гранули
    P.18 Монченко Е.В., Особенности обучения дефектоскопистов на курсах повышения квалификации
  P.19 Petkov Vl., M. Aleksandrova, R. Valov, Partial Oxidation of Biocompatible Titanium Alloy Ti 6Al 4V During Deposition of Glassy Carbon Coating
  P.20 Petrova I., E. Mihailov, Multimodel Approach for Defects Evaluation in Infrared Diagnostics of the Steel Ladle
Петрова И., Е. Михайлов, Мултимоделен подход за оценяване на дефекти при инфрачервена диагностика на стената на стоманоразливна кофа
  P.21 Petrova I., E. Mihailov, Assessment of the Current Condition of the Steel Ladle’s Wall
Петрова И., Е. Михайлов, Оценка на текущото състояние на стената на стоманоразливна кофа
  P.22 Spasova D., Y. Argirov, T. Mechkarova, Investigation of The Strength and Elastic Characteristics of Elastic Rope Used in Safety Equipment
Спасова Д., Я. Аргиров, Т. Мечкарова, Изследване на якостните и еластичните характеристики на еластично въже, използвано при спасителни съоръжения
  P.23 Toncheva Kr., L. Lakov, M. Gacheva, B. Jivov, Metal Molding Equipment for Yellow Pavet Forming
  P.24 Trembovetska R., V. Halchenko, V. Tychkov, A. Storchak, Linear Synthesis of Uniform Anaxial Eddy Current Probes with a Volumetric Structure of the Excitation System
Трембовецкая Р., Вл. Гальченко, Вл. Тычков, А. Сторчак, Линейный синтез анаксиальных однородных вихретоковых преобразователей с объемной структурой системы возбуждения
    P.25 Янкова С., Р. Гаврилова, Р. Йорданова, Технологични режими за производство на валцувана лента от сплав CUNI3SIMG
  P.26 Todorov St., Modification of a Laboratory Bench for the Study of Wear Resistance at High Temperatures
Тодоров Ст., Модифициране на стенд за изследване на износоустойчивост при високи температури
    RT

ROUND TABLES
КРЪГЛИ МАСИ

    RT.I

ROUND TABLE "NDT of Composite Materials"
Chairmen: M. Sulowski, Vl. Petkov
КРЪГЛА МАСА "БК на композитни материали"
Водещи: М. Суловски, Вл. Петков

  RT.I.1 Teter-Czeryna K., P. Psiuk, M. Tenerowicz-Żaba, M. Sulowski, The Microstructure and Properties Evolution in Fe-(1.5-2.5)%Mn-0.8%C Systems during Step Sintering
  RT.I.2 Tenerowicz-Żaba M., M. Sułowski, The Application of Sintered Steel Containing 2.5%Mn and 0.8%C
    RT.II

ROUND TABLE "Standardization in NDT"
Chairman: Al. Skordev
КРЪГЛА МАСА "Стандартизация в областта на БК"
Водещ: Ал. Скордев

  RT.II.1 Dimitrova L., Review of Current Standards for Ultrasonic Non-destructive Testing of Welded Joints
Димитрова Л., Преглед на действащите стандарти за ултразвуков контрол на заварени съединения
    F

COMPANY SEMINARS
ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ

    F.I

"Spectri", Bulgaria
Chairmаn: B. Mihaylov
"Спектри", България
Водещ: Б. Михайлов

    F.I.1 Михайлов Б., Развитие на системите за постоянен вибрационен мониторинг при "Индустриална революция 4.0"
    F.I.2 Михайлов Б., А. Мишевски, Нови тенденции на развитие, услуги и продукти в областта на шума и вибрациите от "Спектри" ЕООД
    F.II

"INNOVIA", Romania
Chairman: O. Teodoresku
"INNOVIA", Румъния
Водещ: О. Теодореску

    F.II.1 Теодореску О., Нови разработки на фирма "Олимпус" и тяхното индустриално приложение
    F.III

"OMEL NDT", Bulgaria
Chairman: Al. Rusev
"ОМЕЛ НДТ", България
Водещ: Ал. Русев

    F.III.1 Русев Ал., Представяне на нови разработки, уреди и системи на фирма "Омел НДТ"
    F.IV

"Continuum Industrial Solutions", Bulgaria
Chairman: J. Topich
"Континуум индустриални решения", България
Водещ: Ж. Топич

    F.IV.1 Топич Ж., Представяне на технологии за UT с многоелементни осезатели
    F.IV.2 Топич Ж., Представяне на технологии с дигитална радиография и компютърна радиография
    F.V

"RDM Kishinev", Moldova
Chairman: I. Buslaev
"РДМ Кишинев", Молдова
Водещ: И. Буслаев

    F.V.1 Лончак В.А., И. Буслаев, Е. Самчук, Съвременни технологии за контрол на жп релси
    Z

COMMITTEE MEETING OF NDT SERTIFICATION CENTER
ЗАСЕДАНИЕ НА СХЕМНИЯ КОМИТЕТ НА СЦП КБР

    F.V

The Defectoscopist Day
Chairmen: Al. Skordev, R. Dimitrov
Ден на дефектоскописта
Водещи: Ал. Скордев, Р. Димитров

    H.1 Димитров Р., Откриване
  H.2 Скордев Ал., Славчо Попов – родоначалник и пионер на дефектоскопията в България
    H.3 Миховски М., Спомени за Славчо Попов
    H.4 Чукачев Хр., Спомени за Славчо Попов
    H.5 Награждаване на носителя на Наградата на Славчо Попов
    H.6 Бориславова И., Акредитация на лаборатории и органи за БК
    H.7 Масларски И., Нови документи по АЯР в областта на RT
    H.8 Честване 80 годишнината на почетния председател Ал. Скордев
    H.9 Скордев Ал., Живот и творчество в технологията "Контрол без разрушаване" (NDT) – антология и мемоари
    H.10 Честване на юбилярите през 2020 година
    H.11 Мирчев М., Представяне на дейността на EF NDT и IC NDT и на БНАКБ
    H.12 Иванова Кр., С. Ангелов, Й. Мирчев, Новости в сайта www.bg-s-ndt.org

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2020