INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2019

17-21 юни 2019, Созопол, България

СХЕМА

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

   

PLENARY SESSION
Chairmen: Acad. E. Gorkunov and Prof. M. Mihovski
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Водещи: Акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски

  PL.1 Горкунов Е.С., Магнитоупругие эффекты и их использование для оценки напряженно-деформированого состояния сталей
  PL.2 Fernandes I.J., EWF Qualification System – New Developments, the Modular Approach and Additive Manifacturing
  PL.3 Shoef G., NDT in Construction of Solar Power Plants
  PL.4 Shoef Y., Risk Based Inspection and NDT on Petrochemical Intallations
  PL.5 Миронов В.А., Т.Ф. Миронова, Е. Ю. Мордас, Некоторые диагностические возможности ритмокардиографии высокого разрешения (инновационный опыт)
PL.6 Скордев А., Валидирани технически решения за контрол без разрушаване на заварените газопроводи
    C.I

SESSION: NDT of Materials and Products
Chairmen: Prof. V. Kostin and Assoc. Prof. A. Povolotskaya
СЕКЦИЯ: БК на материали и изделия
Водещи: проф. В. Костин, доц. А. Поволоцкая

  C.I.1 Костин В.Н., О.Н. Василенко, А.В. Бызов, Многопараметровая мобильная аппаратно-программная система магнитной структуроскопии
C.I.2 Горкунов Э.С., А.М. Поволоцкая, С.М. Задворкин, Е.А. Путилова, А.Н. Мушников, Влияние циклического нагружения на поведение магнитных характеристик горячекатаной трубной стали 08Г2Б
C.I.3 Реутов Ю.Я., В.И. Пудов, Т. Белькова, Перспективы неразрушающего контроля стальных изделий сложной формы с малой коэрцитивной силой
  C.I.4 Serbin E., Vl. Kostin, Magnetorestriction-related Critical Field as a Structural-sensitive Parameter of Ferromagnetic Materials
    C.I.5 Драгошанский Ю.Н., В.И. Пудов, Формирование магнитных свойств электротехнической стали
  C.I.6 Гальченко В.Я., Р.В. Трембовецкая, В.В. Тычков, Линейный синтез несоосных накладных вихретоковых преобразователей
C.I.7 Данилов В.Н., Л.В. Воронкова, Моделирование влияния затухания ультразвуковых продольных волн в чугуне с пластинчатым графитом на характеристики импульсных сигналов
  C.I.8 Bukharov S.N., A.R. Alexiev, Direct Measurement of the Normal Acoustic Impedance of Sound-Absorbing Materials Using Laser Doppler Vibrometer
    C.II

SESSION: NDT of Power Nuclear Station Elements
Chairmеn: Prof. N. P. Razygraev and Dipl. Eng. V. Nichev
СЕКЦИЯ: БК на елементи в АЕЦ
Водещи: проф. Н. П. Разыграев, инж. В. Ничев

  C.II.1 Разыграев Н.П., А.Н. Разыграев, Новые ГОСТЫ Р Росатом по ультразвуковому контролю сварных соединений, наплавки и толщины
  C.II.2 Георгиев Г., В. Караджова, Безразрушителен контрол при модернизиране на цилиндър високо налягане на парна турбина К1000-60/1500-2 на блок 5 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
  C.II.3 Ангелов С., Приложение на цифрова радиография в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
  C.II.4 Пилчев А., Ултразвуков контрол на тръбопроводи с дебелина на стената 3-6 mm
C.II.5. Скордев Ал., Контролопригодност и контролодостъпност на обектите за контрол без разрушаване
    C.II.6 Ничев В., Квалификация на сравнителни образци за контрол в АЕЦ
  C.II.7 Пешев Е., Относно качеството на изработка на подгревателите високо налягане камерен тип (ПВН К), монтирани в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
C.II.8 Einav I., Revealing the Stresses - new Approach for Industrial Safety, Reliability and Residual Life Assessment
    C.III

SESSION: NDT in Civil Engineering and Cultural Heritage
Chairmеn: Prof. D. Dimov and Assoc. Prof. K. Kalchevska
СЕКЦИЯ: NDT в строителството и на исторически обекти
Водещи: проф. Д. Димов, доц. К. Калчевска

C.III.1 Димов Д., Развитие на NDT в строителството на сгради и мостове в България
  C.III.2 Donchev T., Factors to be Taken in Consideration when FRP Reinforced Concrete Elements
    C.III.3 Велинов К., Д. Димов, Особености и проблеми при БК на интегритета на изливни стоманобетонни пилоти
  C.III.4 Kravcov A.N., E.B. Cherepetskaya, A.A. Karabutov, V.A. Makarov, G. Stepanov, Laser Ultrasonic Testing of Steel Building Structure
C.III.5 Калчевска К., Идентификация на бронзови предмети от къснобронзовия некропол при с. Балей, Видинско
  C.III.6 Калчевска К., Ритуално сгънати железни мечове от елинистичната епоха – от случайни находки от местността с. Дойренци, Ловешко до Хамбург-Мармщторф
  C.III.7 Петрова Д., Я. Аргиров, Изследване на старовремски технологични обекти с различен химичен състав и тяхното приложение
    C.IV

SESSION: NDT of Products and Constructions
Chairmen: Prof. M. Michovski and P. Chukachev
СЕКЦИЯ: Безразрушителен контрол на изделия и конструкции
Водещи: проф. М. Миховски, д-р Чукачев

  C.IV.1 Kovtun V., S. Korotkevich, Y. Mirchev, V. Lodnya, Optimization of Fire Trucks Tanks Based on the Chassis MAZ-6317 by the Method of Computer Simulation
C.IV.2 Каменов В., Й. Мирчев, Метрологично осигуряване на уред MULTITEST CD010 за измерване на скорост и затихване на ултразвука в материалите
C.IV.3 Chukachev P., Y. Mirchev, M. Mihovski, V. Kovtun, Validation of Results of Automatic Ultrasonic Inspection of Pipeline Welds by Manual Ultrasonic Inspection
  C.IV.4 Genov B., D. Nedelchev, M. Mihovski, Y. Mirchev, Comprehensive Approach for Service Life Assessment of Solid-Propellant Rocket Motors
C.IV.5 Колев Г., В. Филипов, Периодичен преглед на многоелементен газов контейнер за транспортиране на сгъстени газове от клас 2 на ADR/RID/ADN
  C.IV.6 Русева Г., Я. Аргиров, Конструиране и изработка на стенд за изследване на технологични обекти под напрежение в корозионна среда
  C.IV.7 Мечкарова Т., А. Стоянова, Г. Антонов, Изследване технологичните възможности за обемно сканиране и изграждане на компютърен симулативен модел на щамповани зъбни колела от стомана 45
    C.V

SESSION: Medical Diagnostics
Chairman: Prof. V.A. Mironov
СЕКЦИЯ: Медицинска диагностика
Водещ: проф. В.А. Миронов

  C.V.1 Миронов В.А., Т.Ф. Миронова, Э.С. Горкунов, В.В. Гагиев, В.Д. Лях, Аппаратно-программные медицинские комплексы ритмокардиографии высокого разрешения
C.V.2 Миронова Т.Ф., В.А. Миронов, Е.А. Ковин, В.В. Гагиев, Основы и диагностические возможности клинической ритмокардиографии
  C.V.3 Алаторцева М., С. Коротких, В. Миронов, Э. Горкунов, Д. Вичужанин, Экзоофтальмометрия: усовершенствование методики определения степени экзофтальма с учетом дисплазии черепа
     

POSTER SESSIONS
ПОСТЕРНИ СЕСИИ

    P.I

POSTER SESSION: Exploration of Technological Processes in Machine Building
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Изследване на технологични процеси в машиностроенето

  P.I.1 Йорданов Б., Д. Кръстев, И. Митов, Експлоатационно уморно разрушаване на вал от хидравлична помпа
  P.I.2 Аргиров Я., Н. Атанасов, Методи за уточняване режимите за повърхностно уякчаване на зъбни колела от стомана 45
  P.I.3 Спасова Д., Изследване структурата и свойствата на зъбни колела от стомана 18ХГТ повърхностно уякчени чрез вакуумна цементация
  P.I.4 Тодоров Ст., С. Киров, Микроструктура и свойства на наварени слоеве върху инструментална стомана с Cr-Mo-Mn сплав
  P.I.5 Иванов И., Относно някои аспекти на приложение на безразрушителния контрол в авторемонтното производство
  P.I.6 Маринова М., Кр. Босилков, Приложение на спектралния анализ при метрологичната проверка на измервателни генератори и анализатори на спектър
  P.I.7 Янкова, С., Р. Йорданова, Б. Янков, Технологичен режим за производство на цилиндрични алуминиеви туби
  P.I.8 Йорданова Р., С. Янкова, А. Манавска, Изследване на влиянието на размера на заготовката при валцуване на стомана за армиране
    P.II

POSTER SESSION: Methods and Tools for Information Processing information in NDT
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Методи и средства за обработка на информация при БК

  P.II.1 Lakoza S., Development and Verification of Software and Hardware Complex of Inertial System for Estimation of Human Motion Parameters of Limbs
  P.II.2 Пивторак Д.А., Способ регистрации информации в иконической оптико-электронной системе неразрушающего контроля
  P.II.3 Цыбульник С.А., И. Коменчук, Аппроксимация колебательных процессов в технической диагностике
  P.II.4 Куц Ю.В., А.Г. Протасов, Ю.Ю. Лысенко, А. Алексиев, А.Л. Дугин, Оптимизация времени анализа сигналов импульсного вихретокового неразрушающего контроля
  P.II.5 Protasov A.G., V.F. Petryk, O.A. Povshenko, Improving the Efficiency of the Ultrasonic Flaw Detector
  P.II.6 Zaporozhets A., System for Diagnosing Main Pipelines of Heat Networks Based on UAVs
  P.II.7 Gradinarov D., Y. Bijev, Multy-sensory Device for Real-time Monitoring of Environmental Parameters
    P.III

POSTER SESSION: Composite and New Materials
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Композитни и нови материали

  P.III.1 Lukarski Y., Ch. Argirov, Possibilities of Optimizing the Processing of Metallic Radioactive Waste
  P.III.2 Аргиров Хр., И. Георгиев, Я. Лукарски, Структурни изследвания на износоустойчиви стомани, произведени по метода на центробежното металолеене
  P.III.3 Stefanov G., T. Czeppe, S. Gyurov, K. Janik, A. Wierzbicka-Miernik, Thermo-mechanical Study of the Cu-Zr Ribbons with V Additions for Amorphous-nanocrystalline Composites
  P.III.4 Колев М., Л. Дренчев, Г. Стефанов, С. Гюров, Й. Георгиев, Получаване на ZrNiCuAl сплави с нано- микрокристална структура в аргоно-дъгова пещ
  P.III.5 Stambolova I., O. Dimitrov, St. Yordanov, L. Lakov, B. Jivov, S. Vassilev, V. Blaskov, M. Shipochka, Application of ZrO2 and ZrO2-TiO2 Coatings as Corrosion Barriers: Surface Composition and Structure
  P.III.6 Лаков Л., М. Александрова, П. Иванов, Т. Нургалиев, Магнетронно разпрашаване на тънки слоеве с висока диелектрична проницаемост върху подложка от легирана стомана
  P.III.7 Gacheva M., L. Lakov, Kr. Toncheva, Technology for Production and Experimental Furnace for Hitting of Article "Yellow Bricks"
  P.III.8 Toncheva Kr., L. Lakov, Analysis of the Test Results of the Installation for Receiving the Foam Glass Continuous Tape and Suggestion for its Improvement
  P.III.9 Гачева М., Л. Лаков, Б. Живов, К. Маринова, Ст. Йорданов, Ст. Рафаилов, Технология за получаване на бели и цветни петрургични материали на база седиментни скали
  P.III.10 Лаков Л., Б. Живов, Й. Иванова, Ст. Йорданов, М. Маринов, Ст. Рафаилов, Композитни материали получени от разпенени силикатни продукти
  P.III.11 Ilieva M., St. Parshorov, Phase Composition of TRIP-Steels after Aging
  P.III.12 Parshorov St., P. Petrov, St. Valkov, Austenite Stability of TRIP-Steels
  P.III.13 Parshorov I., St. Parshorov, Behavior of the High-temperature Background of Internal Friction by Martensite Phase Transformation in Fe-20%Ni
  P.III.14 Станев Л., А. Манева, С. Станев С., М. Георгиев, Изследване на влиянието на граничните стойности на легиращите елементи и термичната обработка върху механичните свойства и структурата в характерни зони на автомобилни колела, отляти под ниско налягане от сплав AlSi7Mg0.3
  P.III.15 Maneva A., St. Bushev, Material Science – Chemical Analysis and K-test with Zone Melting of Metals and Alloys
  P.III.16 Velikov A., St. Bushev, Foundry-Gas Pressing Method
  P.III.17 Bushev St., Material Science – Mathematics and Mathematical Physics in Alloys for Foundry
    P.III.18 Попов Ал., Нелинейни регресионни модели за оценяване на свойствата на сферографитни чугуни
     

SEMINARS
СЕМИНАРИ

    S.I

BULGARIAN-RUSSIAN SEMINAR "Diagnostics of Energy Systems"
Chairmen: Prof. A. N. Nazarychev and Assoc. Prof. Hr. Draganchev
БЪЛГАРО-РУСКИ СЕМИНАР "Диагностика на енергетични системи"
Водещи: проф. А. Назарычев, доц. Хр. Драганчев

S.I.1 Назарычев Ал., Д. Андреев, Современные подходы управления техническим состоянием электрооборудования в условиях цифровой трансформации энергетики
  S.I.2 Barkanov E., M. Wesolowski, Air Damping Influence on Material Properties Identified from Vibration Tests
  S.I.3 Таджибаев А.И., Ю.В. Соловьев, Анализ растягивающих напряжений на изолированные провода линий электропередачи
S.I.4 Таджибаев А.И., В.А. Коновалова, А.А. Шейкин, Исследование показателей качества фарфоровых опорных стержневых изоляторов и покрышек выключателей при наличии засорочной пористости
  S.I.5 Таджибаев А.И., Анализ влияния полусферической фоновой засветки при дальнем термографическом обследовании объектов энергетики
  S.I.6 Таджибаев А.И., Анализ влияния неравномерности электрического поля на повышение разрядной активности в изоляции генераторов
  S.I.7 Адамьян Ю.Э., И.С. Колодкин, С.Г. Кривошеев, С.Г. Магазинов, Влияние свойств грунтов и конструктивных особенностей на переходные характеристики заземляющих устройств
  S.I.8 Kolychev A.V, A.N. Lubkov, V.V. Titkov, P.D. Tukeev, Some Approaches to Creation of Predictive Digital Models of Power Engineering Equipment Modes
    S.I.9 Лиманов И.Я., Современные технологии оценки технического состояния опор ЛЭП
    S.I.10 Иванов И., Изследване причините за поява на нискочестотни автоколебания на вала на турбина тип TCDF 36
S.I.11 Вълчев С., Хр. Пировски, Изследване на причините за ускорено износване на полимерни дейдвудни лагери с водно мазане
S.I.12 Пировски Хр., Д. Димитров, Ст. Стефанов, Хр. Драганчев, Вибрационна диагностика на челните части на статорите на електрогенератори с висока мощност
    S.II

SEMINAR "Welding Technologies"
Chairmen: Prof. St. Hristov and Prof. Pl. Tashev
СЕМИНАР "Технологии в заваряването"
Водещи: чл.-кор. Ст. Христов, проф. д-р Пл. Ташев

  S.II.1 Белоев М., Н. Лолов, Некоторые технологические особенности выполнения монтажно-сварочных работ при сооружении изотермических резервуаров
S.II.2 Фердинандов Н., Д. Господинов, Ст. Димитров, Електродъгово заваряване с кух катод във вакуум на титан и сплавите му
  S.II.3 Илиев С., Р. Минев, Н. Фердинандов, Възможности и ограничения на съвременните технологии и оборудване за заваряване в защитна газова среда
  S.II.4 Тонгов М., Анализ на чувствителността на топлинната задача при електродъгово заваряване
  S.II.5 Ташев Пл., М. Тонгов, А. Тасев, Иновативна модулна система с програмно управление за автоматизация на заваръчни процеси
  S.II.6 Кондов Хр., Обзор на техники за модифициране на метала на заваръчния шев с нанопрахове
  S.II.7 Тонгов М., Насоки за използване на стандарта ISO 18166 в заваръчното производство
    S.III

SEMINAR "Advanced Techniques in NDT"
Chairman: Assoc.Prof. I. Georgiev
СЕМИНАР "Съвременни методи и технологии в изпитването без разрушаване"
Водещ: доц. И. Георгиев

  S.III.1 Dmytriienko R.,A. Perepichay, O. Prokhorenko, Al. Alexiev, Evaluation of Static Strength Margin of Thin-Wall Steel Cylinders on Coefficient of Permanent Expansion
S.III.2 Глуховский В., Ал. Алексиев, Определение технического состояния промышленных дымовых труб методом пассивного тепловизионного контроля
    S.III.3 Georgiev I., S. Harizanov, A. Karamanov, D. Tachev, Micro-CT Study of Porous Materials
  S.III.4 Jordanov N., A. Karamanov, I. Georgiev, Synthesis and Structure of Glass-ceramic Foam Materials from Metallurgical Slag
  S.III.5 Bouzekova-Penkova A., M. Datcheva, R. Iankov, Mechanical Properties of the Enhanced with Nanodiamond and Tungsten Strengthened Aluminium Alloy Being Exposed in the Outer Space
    S.III.6 Teodosiev D., A. Bouzekova-Penkova, M. Datcheva, N. Gabrovski, N. Nikolov, R. Iankov, K. Kamberov, Mechanical Characterization of Glass-carbon Bioactive Coatings on Titanium Alloys for Medical Applications
    S.III.7 Koytchev E., M. Datcheva, I. Georgiev, Application of Instrumented Indentation Technique for Mechanical Characterization of Dental Restorative Compozite Materials
  S.III.8 Natova M., R. Iankov, M. Dacheva, M. Dinkova, Comparative Macro- and Micro-Sized Investigation of Biocompatible Polymer Materials
S.III.9 Kalenychenko Yu., V. Bazhenov, Al. Kalenychenko, V. Koval, S. Ratsebarskiy, Determination of Mechanical Properties of Paramagnetic Materials by Multi-Frequency Method
  S.III.10 Stoilov G., D. Pashkouleva, V. Kavardzhikov, Digital Image Correlation Analysis for Monitoring of Timber Walls
    RT

ROUND TABLES
КРЪГЛИ МАСИ

    RT.I

ROUND TABLE "Powder Metallurgy"
Chairmen: Prof. M. Sulowski and Assoc. Prof. Vl. Petkov
КРЪГЛА МАСА "Прахова металургия"
Водещи: проф. М. Суловски, доц. Вл. Петков

  RT.I.1 Głowacz P., M. Tenerowicz-Żaba, M. Sułowski, J. Konstanty, Sintered Fe-Mn-Si-C Steels
    RT.I.2 Czeppe T., A. Sypien, K. Badura, G. Stefanov, High-Temperature Oxidation Behavior of the TiCuZrPd Joint Produced by Vacuum Brazing
RT.I.3 Петков Вл., Р. Вълов, Л. Лаков, Б. Живов, Ст. Асенов, М. Александрова, Получаване и морфология на хромови покрития с диамантени наночастици върху алуминиеви сплави
RT.I.4 Петков Вл., Р. Вълов, В. Дякова, Й. Костова, М. Суловски, Изследване на корозионната устойчивост на покрития от хром с нанодиаманти върху синтерована стомана с различна концентрация на въглерод
  RT.I.5 Ковтун В., М. Миховски, В. Пасовец, Ю. Плескачевский, Й. Мирчев, Физическая модель процесса получения композиционного материала на основе порошковой системы "металл – углеродные нанотрубки" методом электроконтактного спекания
    RT.II

ROUND TABLE "Standardization in NDT and Welding"
Chairmen: Prof. M. Mihovski, eng. M. Beloev
КРЪГЛА МАСА "Развитие на стандартизацията по БК и заваряване"
Водещи: проф. дтн М. Миховски, д-р инж. М. Белоев

    RT.II.1 Тонгов М., Състояние на стандартите по заваряване в България
  RT.II.2. Миховски М., Л. Димитрова, Актуализация на стандартите по безразрушителен контрол, действащи в България
    RT.III

ROUND TABLE "Training and Qualification of Welding and NDT Personnel"
Chairmen: eng. M. Beloev, Assoc. Prof. P. Derjanov, Assoc. Prof. A. Skordev
КРЪГЛА МАСА "Обучение на специалисти по заваряване и БК"
Водещи: д-р М. Белоев, доц. П. Държанов, ст.н.с. Ал. Скордев

  RT.III.1 Darjanov P., M. Beloev, P. Popgeorgiev, On the Training of Welding Personnel in Bulgaria - Some Current Challenges
RT.III.2. Мирчев Й., М. Миховски, Относно организиране на обучението на инженери по NDT
  RT.III.3. Lashko O., Experience in the Organization of Non-Destructive Testing Formal Education in Ukraine
  RT.III.4. Манилова М., Насоки в ползването на новия стандарт БДС EN ISO 9606 при изпитването и квалификацията на заварчици
    RT.IV

ROUND TABLE "Business Problems and Challenges in NDT and Welding"
Chairmen: eng. R. Dimitrov, eng. U. Danev
КРЪГЛА МАСА "Проблеми на бизнеса"
Водещи: маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев

    RT.IV.1 Данев Ю., Участие на NNTDD в дейността на БУЛЛАБ и ЕВРОЛАБ
  RT.IV.2 Ханджиев Ст., Ю. Данев, М. Миховски, И. Ценев, М. Ширкова, В. Тодорова, П. Динев, Прилагани модели в процесите на акредитация (при здравеопазването, при висшето образование и при оценка на съответствието) в Република България
    RT.IV.3 Масларски И., Нови нормативни документи в областта на радиационната защита
    RT.IV.4 Георгиев Б., Практически въпроси по прилагане на новата версия на БДС ISO-EN 17025
    RT.IV.5 Димитров Р., Необходимост от нови цени в NDT сектора
    RT.IV.6 Димитров Р., Ю. Данев, Обсъждане на новия проект за Устав на ННТДД
    F

COMPANY SEMINARS
ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ

    F.I

"Spectri", Bulgaria
Chairmаn: B. Mihaylov
"Спектри", България
Водещ: Б. Михайлов

    F.I.1 Михайлов Б., А. Ецов, Ново направление от услуги в областта на шума и вибрациите от "Спектри" ЕООД. Вибродиагностика и балансиране на място на индустриални машини
    F.I.2 Михайлов Б., А. Ецов, "Спектри" ЕООД и лидерите в областта на вибрациите на въртящи се машини. Пълна гама решения за офлайн мониторинг в партньорство със световни производители Bruel&Kjaer, Vibro, PCH, CTC
    F.II

"INNOVIA", Romania
Chairman: O. Teodoresku
"INNOVIA", Румъния
Водещ: О. Теодореску

    F.II.1 Теодореску О., Представяне на фирма Olympus – уреди и техните приложения
    F.III

"OMEL NDT", Bulgaria
Chairman: Al. Rusev
"ОМЕЛ НДТ", България
Водещ: Ал. Русев

    F.III.1 Русев Ал., Представяне на фирма "Омел НДТ". Представяне на нови разработки, уреди и системи. Области на приложение
    F.IV

"Diagnostics Tools", Kiev, Ukraine
Chairman: A. Pavlii
"Диагностичные приборы", Киев, Украина
Водещ: А. Павлий

  F.IV.1 Павлий А.В., Комплексный подход для решение задач NDT украинских потребителей
  F.IV.2 Павлий А.В., Новый ультразвуковой дефектоскоп УД2-50
  F.IV.3 Глабец С.Н., Вихретоковой дефектоскоп ВД 43-А
  F.IV.4 Глабец С.Н., Серия портативных твердомеров фирмы Ултраком
    F.V

"Continuum Industrial Solutions", Bulgaria
Chairman: J. Topich
"Континуум индустриални решения", България
Водещ: Ж. Топич

  F.V.1 Представяне на търговската листа на фирма "Континуум индустриални решения", България
  F.V.2 СОНОТЕК, Германия – ултразвукови апарати и осезатели
  F.V.3 Technology Design, GB – фазови решетки и оборудване на TOFD
  F.V.4 3Е NDT, USA – кролери и скенери
    F.VI

"Grimas Balkan Control", Bulgaria
Chairman: K. Andreev
"Гримас Балкан Контрол", България
Водещ: К. Андреев

    F.VI.1 Андреев К., Представяне на търговската листа на "Гримас Балкан Контрол", България
    RT

COMPANY EXHIBITIONS
ИЗЛОЖБА НА ФИРМИ

      "Спектри", България; "INNOVIA", България; "Диагностичные приборы", Украина; "Континуум индустриални решения", България; "Гримас Балкан Контрол", България
    O

GENERAL MEETING OF NDT SPECIALISTS IN RAILWAYS
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ, КОНТРОЛИРАЩИ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

    O.1 Петров П., Отчетен доклад за дейността на клуба през 2018 г
    O.2 Приемане на плана за работа на клуба 2019 г
    O.3 Избор на ново ръководство на клона
    O.4 Буслаев И., Технология на вторичен безразрушителен контрол на релси и релсови елементи с дефектоскопи на РДМ
    Z

COMMITTEE MEETING OF NDT SERTIFICATION CENTER
ЗАСЕДАНИЕ НА СХЕМНИЯ КОМИТЕТ НА СЦП КБР

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019