BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

 

УСТАВ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

 

СЪЩНОСТ

Член1
(1) Наименование на сдружението: Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия или съкратено ННТДД и на английски Bulgarian Society for Nondestructive Testing или съкратено BG S NDT, регистрирано в СГС ФО парт. 2035. т.36, per. 5, стр.85.
(2) ННТДД е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Той осъществява своята дейност в полза на своите членове.
(3) ННТДД има свой печат, емблема и знаме с емблемата.
(4) ННТДД е правоприемник на основаната през1962г. Национална секция по дефектоскопия, функционираща в състава на НТС по машиностроене и Федерацията на научно-техническите дружества.
(5) Съществуването на ННТДД не е ограничено със срок.
(6) ННТДД е колективен член на Научно-техническия съюз по машиностроене (НТСМ) или неговия правоприемник. Правата и задълженията на ННТДД, като член на НТСМ се определят от устава на НТСМ.

УСТРОЙСТВО

Член 2
(1) ННТДД е юридическо лице със седалище в гр.София, район "Сердика", ул.Раковски № 108, Национален дом на науката и техниката.
(2) ННТДД се изгражда и функционира на принципите на добровол-ността, равнопоставеността, демократичността, автономността, самофинансирането, прозрачността и работи безкористно и само с цели и средства, които не противоречат на законите на Република България и настоящия Устав.

Член З
(1) ННТДД може да открива и закрива клонове по територии и интереси с решение на Общото събрание на ННТДД по предложение на Управителния съвет.
(2) Клоновете не са отделни юридически лица и се ръководят от управител, който представлява ННТДД за дейността на клона и е подпомогнат от Бюро на клона.

Член 4
Към ННТДД по инициатива на членовете му и по решение на Управителния съвет могат да се създават комисии, секции, работни групи и др. с постоянен и временен характер за решаване на определени задачи и извършване на дейност, функциониращи съгласно устройствени документи, приети от Управителния съвет.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5
Основните цели на ННТДД са:
(1) Обединява организационно, представлява и защитава творческите и професионални интереси на своите членове. Сьздава условия за повишаване и подобряване на тяхната творческа и професионална реализация и просперитет.
(2) Създава условия за нормален и достоен живот на колегиалната общност на дефектоскопистите и за повишаване на авторитета на тази общност в обществения живот и формира морала и нормите на етичност в отношенията между дефектоскопистите.
(3) Организира и поощрява обмяната на опит между своите членове и други специалисти по въпроси на най-новите достижения на фундаменталните и приложни науки.
(4) Организира и поощрява непрекъснатото повишаване на професионалната квалификация на своите членове и други специалисти, сертификацията на персонала по контрол и изпитване без разрушаване, съдействува на професионално-учебните центрове и на центровете по сертификация за извършване на актуална на потребностите квалификация и сертификация на персонала и предлага свои представители в изпитните комисии в професионално учебните центрове.
(5) Членува в Международния комитет по изпитване без разрушаване (International Committee of Nondestructive Testing) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (European Federation of Nondestructive Testing) и представлява българските дефектоскописти в тях.
(6) Сътрудничи и осъществява професионално-творческо сътрудничество със сродни, чужди и международни дружества и организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и спомага за издигане авторитета на своите членове в Европа и в света.
(7) Стимулира развитието на млади дефектоскописти и научни работници.
(8) Поддържа творчески и организационни връзки със сдружения и търговски дружества в областта на контрола и изпитването без разрушаване и в други области на науката и техниката.
(9) Пропагандира ролята и развитието на науката, техниката и иновациите в областта на контрола и изпитването без разрушаване за развитие на обществото, предотвратяване на техногенни катастрофи и аварии, създаване на нови материали и гарантиране на качеството на продуктите.
(10) Организира, създава условия и работи за утвърждаване и развитие на гражданското общество в България.
(11) Насърчава интереса на гражданското общество за решаване на проблемите на качеството и експлоатационната надеждност на материалите, изделията и съединенията, експлоатацията на машини и съоръжения по техническо състояние и утвърждаване на философията за толерантност към повредите.
(12) Анализира и полага усилия за формиране на граждански позиции по въпросите на: развитието на инвестициите, държавната роля за стимулиране на инвестициите, за издигане нивото на контрола и изпитването без разрушаване, за конкурентност на българските машини, технологии, дефектоскописти и учени на пазара.
(13) Съдействува на държавните органи, органите на гражданското общество и сдруженията за хармонизиране на стандартите и спецификациите в областта на контрола и изпитването без разруша-ване с европейските и световните.
(14) Осигурява защита на интелектуалната собственост на своите членове.
(15) Подпомага морално и материално попаднали в сериозни затруднения свои членове.

Член 6
(1) ННТДД може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с неговите цели.
(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност на ННТДД е:
1.Организиране и провеждане, самостоятелно или с други юридически лица на международни и национални научно-технически конференции, семинари, симпозиуми, изложби, дискусии, лекции, срещи, конкурси и др.
2.Подготвяне и разпространяване на печатни, аудио и видео издания, както самостоятелно, така и съвместно с други сдружения, организации и институции.
3.Сертификация на персонала по контрол и изпитване без разрушаване.
4.Рекламна дейност.
5.Консултантска дейност, инженеринг, проектиране, експертизи, техно-логичен одит и оценителска дейност.
6.Предпечатна, издателска и книгоразпространителска дейност.
7.Участие в международни проекти, самостоятелно и с неперсонифицирани дружества.
8.Друга не забранена със закон стопанска дейност.

Член 7
Допълнителната стопанска дейност по чл.6 се подчинява на условията и реда, определени със законите в Р България, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Член 8
ННТДД не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност по чл.6 могат да се използват само за постигане на целите на сдружението.

Член 9
(1) Имуществото на ННТДД се разходва при спазване на изискванията на чл.41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (с изключение на изискването за вписване в централния регистър на сдруженията за обществено полезна дейност).
(2) Дейностите на ННТДД са достъпни за обществото и не се ограничават само за членовете му.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 10
(1) Членуването В ННТДД е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в Общото събрание на друже-ството, в управлението на ННТДД, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
(3) Членът не отговаря лично за задълженията на ННТДД.
(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Член 11
(1) Членовете на ННТДД са индивидуални и колективни.
(2) Индивидуални членове на ННТДД могат да бъдат дееспособни физически лица - дефектоскописти, научни работници, работодатели и други заинтересовани лица в областта на контрола и изпитването без разрушаване, които приемат този устав.
(3) Колективни членове на ННТДД могат да бъдат български и чужде-странни юридически лица, заинтересовани от контрола и изпитва-нето без разрушаване, които приемат този устав, проявяват интерес към дейността и съдействат за изпълнение целите на ННТДД.

Член 12
(1) Приемането на нови членове става след свободно волеизлияние на кандидата, представено с регистрационна карта до Управителния съвет на ННТДД и решение на Общото събрание на ННТДД.
(2) До момента на приемането му от Общото събрание на ННТДД, кандидатът се ползва с всички членски права с изключение на тези посочени в чл.13 ал.1, 2 и 10, от момента на заплащане на встъпителния членски внос, който е равен на годишния.
(3) Изпълнителният директор и управителят на съответния клон в срок от два месеца след приемането издават на новоприетия член на ННТДД надлежно оформена членска карта.
(4) Членството се продължава автоматично за всяка година след плащане на годишния членски внос.

Член 13
Всеки член на ННТДД има право:
(1) Да участва с право на глас при формирането на цялостната политика и дейност на ННТДД при избора на ръководните му органи и да бъде избиран в тези органи.
(2) Всеки редовен колективен член има право да бъде представен в Общото събрание на ННТДД с до шест представителя, само ако са в щата на колективния член.
(3) Да участва по свое желание и интереси, постоянно или временно в групи и структури на ННТДД и неговите клонове.
(4) Да участва в научно-технически прояви, организирани и провеж-дани от ННТДД и да получава покани и информация за тях.
(5) Да участва при формирането на колективи или индивидуално за изпълнение на сключени от ННТДД договори, съгласно предмета за стопанската дейност на ННТДД.
(6) Да получава защита на творческите и професионалните си интереси, на интелектуалната си собственост и справедлива оценка на професионалните си качества и дейност.
(7) Да получава съдействие за участие в научно-технически прояви в страната и чужбина.
(8) Да бъде награждаван с отличия и награди на ННТДД.
(9) Да бъде избиран за експерт на дружеството, съгласно Правилник за статута и действията на експертите в ННТДД.
(10) Да носи значката на дружеството.
(11) Да ползува услуги на дружеството на преферентни цени, по ред определен от Управителния съвет.

Член 14
Всеки член на Съюза е длъжен:
(1) Да спазва устава и активно да съдейства за реализирането на целите на ННТДД.
(2) Да се държи достойно и да дава становища по професионални въпроси добросъвестно и единствено въз основа на знанията си .
(3) Да разяснява устава и целите на ННТДД сред колегите си, където работи, с цел издигане престижа му и привличане на нови членове.
(4) Да участва на обществени начала в работата на клоновете, комисии, секции, работни групи и др. с постоянен и временен характер.
(5) Да плаща редовно членския си внос.
(6) Да приеме, подпише и спазва Моралния кодекс на дефектоскописта -член на ННТДД.

Член 15
Колективните членове имат право:
(1) Да получават с предимство консултации и експертизи от изтъкнати специалисти - членове на ННТДД.
(2) Да получават научно-техническа информация по интересуващи ги въпроси при заплащане по преферентни цени.
(3) Да ползват с предимство възможностите за реклама в изданията на ННТДД.

Член 16
(1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до ННТДД;
2. Със смърт или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключването;
4. С прекратяване на ННТДД;
5. При отпадане. Неплащането на годишния членски внос до 30 юни за съответната година се счита за акт за едностранно волеизявление за отпадане от ННТДД.
(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание на ННТДД при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Общото събрание на ННТДД в решението си за изключване определя срока, за който подновяването на членството е недопустимо.

Член 17
По решение на Управителния съвет ННТДД може да има почетни членове.

ОРГАНИ НА ННТДД

Член 18
Ръководните органи на ННТДД са:
(1) Върховен орган на ННТДД е Общото събрание на ННТДД.
(2) Управителен орган на ННТДД е Управителният съвет.
(3) Висш орган на клон на ННТДД е Общото събрание на клона.
(4) Управителен орган на клон е Бюрото на клона.
(5) Клоновете на ННТДД са:
1. Варна със седалище в гр. Варна;
2. Бизнес секция със седалище в гр.София;
3. Югоизточен енергиен район със седалище в гр.Хасково.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ННТДД

Член 19
(1)Общото събрание на ННТДД:
1. Изменя и допълва Устава на ННТДД.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4. Приема нови членове и изключва членове.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
6. Взема решение за участие в други сдружения и организации.
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на ННТДД.
8. Приема основните насоки и програми за дейността на ННТДД.
9. Приема бюджета на ННТДД.
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски.
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
12. Отменя решения на други органи на ННТДД, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
13. Избира управителите на клоновете и определя основните им пълномощия.
14. Избира почетни председатели.
15. Взема решения за браншовете, чиито представители участвуват в Управителния съвет на сертификационния център на персонала по контрол без разрушаване.
16. Утвърждава Правилник за работата на Управителния съвет, Правила за работата на клоновете и документ за функциите на почетните председатели.
(2) Правата по ал.1, т.т.1,3,7,9,11 и 12 не могат да възлагат на други органи на ННТДД.
(3) Решенията на Общото събрание на ННТДД са задължителни за всички други органи на ННТДД.
(4) Членовете на ННТДД могат да обжалват по съдебен ред законосъоб-разността на решенията на Общото събрание на ННТДД.
(5) Решенията на органите на ННТДД, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание на ННТДД, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание на ННТДД по искане на заинтересованите членове на ННТДД или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал.4. могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на ННТДД от всеки член на ННТДД или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ННТДД

Член 20
(1) Общото събрание на ННТДД се свиква от Управителния съвет по негова инициатива най-малко един път годишно или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на ННТДД. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание на ННТДД, то се свиква от съда по седалището на ННТДД по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание на ННТДД и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на ННТДД, най-малко един месец преди насрочения ден.

Член 21
Общото събрание на ННТДД е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако са представени най-малко 1/3 от редовните членове.

Член 22
(1) Всеки член на ННТДД или представител на колективен член има право на един глас в Общото събрание на ННТДД.
(2) Член на Общото събрание на ННТДД няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1.него, неговия/-ата/ съпруг/-а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен вкл.;
2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание на ННТДД въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ННТДД

Член 23
(1) Решенията на Общото събрание на ННТДД се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл.19, ал.1, т.т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения е поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 24
(1) Управителният съвет се състои от единадесет члена - членове на ННТДД.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години.
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател, изпълнителен директор, зам.председател и главен редактор на Бюлетина на ННТДД.
(4) Избраните лица по ал.З могат да бъдат сменени по решение на Управителния съвет в рамките на срока по ал.2.

ПРАВОМОЩИЯ

Член 25
Управителният съвет:
(1) Представлява ННТДД, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на ННТДД;
(3) Разпорежда се с имуществото на ННТДД при спазване изискванията на Устава;
(4) Подготвя и внася в Общото събрание на ННТДД проект за бюджет;
(5) Подготвя и внася в Общото събрание на ННТДД отчет за дейността на сдружението;
(6) Определя реда и организира извършването на дейността на ННТДД и носи отговорност за това;
(7) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган: награждаване, упълномощаване на представителите в международните организации и работните групи към тях, утвърждава експерти, избира Ръководител на Сертификационния център, обсъжда нарушения на Моралния кодекс на дефектоскописта и др.;
(8) Изпълнява задълженията, предвидени в устава;
(9) Обсъжда и подготвя за утвърждаване на Общото събрание на ННТДД, годишните отчети и баланси за финансовото състояние на ННТДД и осъществява взаимодействието на ННТДД с държавата и НТСМ.
(10) Упълномощава, разглежда отчети, продължава или снема пълномощията на експерти на ННТДД, съгласно Правилника за статута и действията на експертите в ННТДД.
(11) Ръководи взаимодействието на ННТДД с всички институции в страната и чужбина и ратифицира договорите за сътрудничество със сдружения, търговски дружества, търговци, държавни и общински органи, банки, институти и други в страната и чужбина.
(12) Взема необходимите мерки в случаите на закриване или саморазпускане на клонове с оглед запазване и защита на интересите на ННТДД.
(13) Награждава членове на ННТДД и избира почетни членове.

Член 26
(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя по негова инициатива или при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по член 34 ал.З и член 25, т.т.З и 6 - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Член 27
Общото събрание на клона има следните правомощия:
(1) Приема и изменя правила за работата си и други вътрешни актове.
(2) Номинира пред Общото събрание на ННТДД лице за управител на клона.
(3) Избира Бюро на клона от 3 души, единият от които е управителят на клона, участвуващ по право в Бюрото.

Член 28
(1) Общото събрание на клона се свиква по инициатива на Управителния съвет на ННТДД, Бюрото на клона или по искане на 1/3 от членовете на клона.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание на клона и по чия инициатива се свиква.
(3) Общото събрание на клона има право да взема решения, ако присъствуват повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват повече от една трета от редовните му членове.
(4) Не се допуска представителство.
(5) Решението на Общото събрание на клона се вземат с мнозинството от присъствуващите.
(6) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Член 29
Бюрото на клона изпълнява следните функции:
(1) Подпомага управителя на клона при изпълнение на пълномощията, дадени му в писмен вид и утвърдени от Общото събрание на ННТДД.
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на ННТДД и клона.
(3) Подготвя и внася в Общото събрание на клона и ННТДД отчетите за дейността на клона, бюджета и имуществото му.
(4) Определя реда и организира дейността на клона.
(5) Изпълнява задълженията, предвидени в Устава, Правилата за работата и решенията на Общото събрание на ННТДД и клона.

Член 30
(1) Заседанията на Бюрото на клона се свикват от управителя или по искане на всеки един от членовете му.
(2) Решенията на Бюрото на клона могат да вземат на заседание, на което присъствуват поне двама негови членове, а решенията се съгласуват с третия член при двустранна телефонна връзка. Решения могат да се вземат и в писмен вид, без свикване на заседание, ако протоколът е подписан от всички членове на Бюрото без забележки и възражения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 31
Председателят на ННТДД, който е и председател на Управителния съвет, ръководи дейността на Управителния съвет и представлява ННТДД съгласно определените му от Управителния съвет пълномощия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 32
Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на ННТДД и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет, стопанисване на имуществото и финансовите средства на ННТДД съгласно определените му от Управителния съвет пълномощия.

УПРАВИТЕЛ НА КЛОН

Член 33
Управителят на клона, който е и ръководител на Бюрото на клона, ръководи дейността на клона и го представлява по пълномощия на Управителния съвет на ННТДД, утвърдени от Общото събрание на ННТДД.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 34
(1) Преобразуването на сдружението се извършва при условията и реда на чл.12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Прекратяването на сдружението се извършва при условията и реда на чл.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) При прекратяване на ННТДД по решение на Общото събрание на ННТДД ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(4) При ликвидацията имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на Научно-техническия съюз по машиностроене.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Член 35
(1) ННТДД води следните книги:
1.Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;
2.Книга за протоколите от заседанията от Управителния съвет;
3.Книга за протоколите от заседанията на други структурни звена.
(2) За воденето на книгите по ал.1 отговаря лице, определено от Управителния съвет.
(3) За верността на съдържанието на протоколите от заседанията на колективните органи на ННТДД отговарят ръководещият съответното заседание и лицето, изготвило протокола.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36
(1) Отменят се всички противоречащи на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия устав предходни документи, регламенти и решения на органите на ННТДД.
(2) За неуредени с този устав положения и въпроси се прилагат Закона за юридическите лица с нестопанска цел, действуващото българско законодателство и решенията на съдебните органи.
(3) Настоящите изменения и допълнения на Устава на ННТДД, приет от Общото събрание на ННТДД на 14.01.1992г. и допълнен от Общото събрание на ННТДД на 09.11.1995г., са приети от Общото събрание на ННТДД на 05 октомври 2001г.

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018