BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

Сертификационният център за персонал по контрол без разрушаване (СЦП по КБР) е създаден като клон на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД) през 1996 г. и започва своята дейност през 2000 г.

СЦП по КБР към ННТДД е независим орган за сертифициране на персонала тип "трета страна". Центърът е акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024:2004 от националния орган за акредитация, ИА БСА със сертификат за акредитация No 1–ОСПл/28.12.2018.

СЦП по КБР извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване съгласно Сертификат за акредитация БСА рег. № 1 ОСПЛ с валидност до 28.12.2022 г. по сертификационната схема по БДС EN ISO 9712 по методите: визуални (VТ), вихровотокови (ЕТ), магнитно-прахови (МТ), с проникващи течности (РТ), теч (херметичност) (LT), радиография (RT), ултразвукови (UT) и термография (TT) за І, ІІ и ІІІ нива в областите:

  • по отношение на продуктите: отливки, изковки, заварени продукти, тръби и тръбопроводи и валцувани продукти;
  • по отношение на промишлеността: металообработване, входящ контрол и изпитване при експлоатация, поддържане на железопътни съоръжения и авиация.

Центърът осъществява политика за сертификация за  бъдещето, която задоволява истинските потребности на клиентите от сертифицирани лица, действащи в глобалните пазари и пазарите на съседите на България, Близкия изток, Африка, САЩ  и   други и сертифицира персонал извън акредитацията, която има ограничено приложение в единични български ведомства.

Центърът притежава сертификат № 7003 на Европейската федерация по NDT за регистрация на участието в договора за взаимно признаване на сертификацията, с който сертификатите, издадени от него, се признават както във всички страни-членки на Европейския съюз така и в следните държави: Австралия, Беларус, Хърватия, Израел, Норвегия, Русия, Швейцария и  Украйна.

Извън акредитацията Центърът извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване по:

  • сертификационната схема ISO 18436:2003 за персонал І, ІІ, ІІІ и ІV категория за мониторинг на състоянието и диагностика на машини с вибрационни методи;
  • сертификационната схема ISO 20807:2005 за персонал за определени приложения за изпитване без разрушаване: определяне с ултразвукови методи на дебелини, ултразвуково изпитване с нормални осезатели на плоски продукти при производството, вихровотоково и електромагнитно изпитване на тръби при производството и вихровотоково и електромагнитно сортиране.

Центърът гарантира изпълнението на политика за уважение и сътрудничество с клиентите и реално работи за формулиране на изпълними договори съгласно системата за управление на качеството ISO 9000 версия 2000г.

Центърът провежда гъвкава ценова политика с промоции и отстъпки, определена от факта, че Центърът не разпределя печалба, защото е в организация с нестопанска цел.

Принадлежността на Центъра на ННТД по дефектоскопия, което членува в ЕFNDT, администрираща договора (MLA) за международно признаване на сертификатите, издадени от членове на федерацията, определя  реалните цели за конвертируемост на българските сертификати.

В сайта www.ndt-bg-cert.org всеки може да намери изчерпателна информация  за  Центъра и процедурите, форми и  допълнителна възможност за контакти.

 

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019