INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2022

13-17 юни 2022, Созопол, България

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Версия на програмата за печат може да изтеглите оттук.

   

PLENARY SESSION
Chairmen: D. Dimov and Y. Mirchev
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Водещи: Д. Димов, Й. Мирчев

    PL.1 Barkanov Е., E. Namsone-Sile, D. Ermakov, An influence of hypotheses used for a material description on identified composite material properties
    PL.2 Razygraev N.P, A.N. Razygraev, 50th years subsurface wave in ultrasonic testing
    PL.3 Димов Д., Развитие и усъвършенстване на българските стандарти за безразрушителен контрол на бетони
    PL.4 Мирчев Й. Й. Иванова, Представяне на лаборатория "Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитвания и характеризиране на мехатронни системи", създадена по проект Miracle към Института по механика при БАН
    PL.5 Марков Р., Приложение на оптична кохерентна томография за автоматичен контрол на специално заваряване
    C.I

SESSION: Technologies for Materials Processing
Chairmen: Y. Mirchev, T. Mechkarova
СЕКЦИЯ: Технологични процеси за обработване на материали
Водещи: Й. Мирчев, Т. Мечкарова

    C.I.1 Кондов Хр., Р. Заекова, Я. Хаджитодоров, Заваряване чрез триене и размесване по спираловидна траектория
    C.I.2 Николов Н., Я. Аргиров, Н. Атанасов, Т. Мечкарова, Изследване топлопренасянето при ръчно електродъгово заваряване на нисковърглеродни стомани
    C.I.3 Николова Р., П. Петров, Т. Мечкарова, Наваряване на зъбите на съоръжение за раздробяване на битови отпадъци от стомана S690Q
    C.I.4 Вълчев Г., Василева Д., Математическо моделиране площта на напречното сечение на срязвания слой материал при фрезоване на радиален канал
    C.I.5 Забунова С., П. Петров, Технологични проблеми при газово карбонитриране на алуминиеви сплави
    C.I.6 Заекова Р., Я. Хаджитодоров, П. Ташев, Получаване на модифициран слой чрез обработка с триене и размесване на алуминиева сплав 5083 с добавяне на графен
    C.I.7 Вангелова Кр., Експериментално-статистическо изследване производителност за драгиране на крайбрежни зони
    C.I.8 Марков Р., Цифровизация на стари видео и аудио архиви чрез използване на нов метод за дистанционно четене на магнитни ленти
    C.II

SESSION: NDT of Materials, Products, and Constructions
Chairmen: V. Angelov, Y. Mirchev
СЕКЦИЯ: БК на материали, изделия и конструкции
Водещи: В. Ангелов, Й. Мирчев

    C.II.1 Мирчев Й., В. Ковтун, П. Чукачев, Цв. Борисов, Контрол за разлепване в композитен елемент тип пчелна пита на самолети Boeing и Air Bus
    C.II.2 Мирчев Й., Д. Ганчев, Кр. Стайков, Полуавтоматизиран ултразвуков контрол на композитни елементи тип CFRP с фазиращ осезател в имерсионен режим
    C.II.3 Мирчев Й., П. Чукачев, Д. Милушев, Полуавтоматизиран ултразвуков контрол за разслоение в алуминиев елемент от крило на самолет Air Bus
    C.II.4 Калчевска К., Безразрушителен контрол на повреди на автомобилен клапан, в следствие неправилна експлоатация
    C.II.5 Ангелов С., Бойчев Б., Термовизионен контрол на сгради, промишлени енергийни и електрически съоръжения
    C.II.6 Лысенко Ю., Ю. Куц, А. Протасов, В. Петрик, Ал. Алексиев, Автоматизированная вихретоковая система для экспресс мониторинга обьектов
    C.II.7 Sulowski M., The effect of processing parameters on the microstructure and the properties of sintered gear wheels
    C.III

SESSION: NDT in Energetics
Chairmеn: V. Nichev, Y. Mirchev
СЕКЦИЯ: БК в енергетиката
Водещи: В. Ничев, Й. Мирчев

    C.III.1 Ничев В., Анализ на състоянието на аустенитните тръбопроводи в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
    C.III.2 Пилчев А., Обследване на корозионно-ерозионни процеси в тръбопроводи с използване на автоматизиран ултразвуков контрол
    C.III.3 Георгиев Г., Контрол на ерозионно-корозионни процеси в оборудването на тръбопроводите на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
    C.III.4 Малджански И., Приложение на термовизионния контрол в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
    C.III.5 Колев Г., Периодичен преглед и безразрушителен контрол на стоманени безшевни транспортируеми газови бутилки, предназначени за сгъстени и втечнени газове под налягане с помощта на ултразвуков метод за контрол
    C.III.6 Филипов В., Периодичен преглед и безразрушителен контрол на стоманени безшевни транспортируеми газови бутилки, предназначени за сгъстени и втечнени газове под налягане с помощта на визуален метод за контрол
    C.III.7 Мечкарова Т., Я. Аргиров, Н. Николов, Р. Николова, Определяне на остатъчен ресурс на използване и надеждност на стоманени вертикални резервоари за съхранение на нефтени продукти
    P

POSTER SESSION
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

    P.1 Александрова М., Б. Живов, Л. Лаков, В. Блъсков, Й. Маринов, Диелектрична проницаемост и структура на тънки керамични слоеве върху метални повъхности
    P.2 Богдан Г., Глущенко М., Автоматизированная система детектирования дыма
    P.3 Bukharov S., Kozhushko V., Sergienko V., Alexiev Al., Iankov R., Tuleika A., Development of gradient acoustic composites with enhanced sound-insulating and sound-absorbing properties
    P.4 Бъчваров Р., Виртуално леене – екологичен безразрушителен метод за оптимизиране на процеси
    P.5 Велев Ст., Получаване на компакти от алуминиеви сплави и изследване влиянието на термодеформационните параметри върху механичните им свойства
    P.6 Великов А., Л. Ненова, С. Станев, А. Манева, Изследване на процеса на стареене във времето за постигане на максимална здравина и твърдост на отливки за автомобилни джанти R7J x 15H2 от сплав А356.2
    P.7 Господинов Д., Н. Фердинандов, Влияние на режимите на заваряване чрез триене с разбъркване върху механичните свойства на съединения от полиетилен
    P.8 Градинаров Д., М. Тонгов, Пл. Ташев, Експериментално определяне на статичната характеристика на дъгата при ВИГ заваряване
    P.9 Градинаров Д., М. Манилова, Дистанционно регистриране на параметрите на процеса при ВИГ заваряване в реално време
    P.10 Григорова Д., П. Шарбански, Експериментално изследване на челно заварено съединение от високоякостна стомана
    P.11 Григорова Д., Якостни и микровълнови изпитвания на вулканизати, съдържащи модифицирани нанопълнители
    P.12 Димитрова Р., П. Ташев, CT анализ на образци, получени чрез плазмено искрово синтероване на прах Ti – TiC
    P.13 Казакова Н., Е. Михайлов, Определяне количеството топлина, необходимо за протичане на процеса на газификация на биомаса
    P.14 Лаков Л., К.Тончева, М. Гачева, Б. Живов, Технически проект за създаване на бизнес план за изграждане на технологична линия и завод за производство на жълти павета от мергелна глина
    P.15 Мутафчиева Г., Л. Лаков, М. Александрова, Г. Пеев, Д. Михайлов, Б. Живов, Tехнологични процеси и характеристики на осветителни изделия от керамични материали
    P.16 Parshorov St., Influence of homogenization of the phase composition of the cast cobalt super-alloy
    P.17 Parshorov St., D. Kanchev, Comparative analysis of the work of berilium bronze mould
    P.18 Parshorov Iv., St. Gurov, St. Parshorov, High damping Mn-Cu alloy with microcrystalline structure
    P.19 Петков Вл., М. Александрова, Р. Вълов, Вл. Блъсков, М. Гачева, Б. Кръстев, Изследване на композитни хромови покрития отложени върху ниобиевоалуминиева сплав
    P.20 Петков Вл., М. Александрова, Р. Вълов, Г. Мутафчиева, Б. Кръстев, Изследване структурата на хромовoпокритие с нанодиаманти отложено върху стомана 316L
    P.21 Поддубченко А., Ю. Лысенко, С. Глабец, Ю. Посыпайко, А. Павлий, Опыт применения методов поверхностного неразрушающего контроля для диагностики военной техники в условиях полномасштабных боевых действий
    P.22 Фердинандов Н., Д. Господинов, Заваряването чрез триене с разбъркване на полимери: особености и приложение
    P.23 Хаджитодоров Я.П., Д.В. Кръстева, П.Ч. Ташев, Изследване на образци от алуминиева сплав AL5083 заварени по метода ВИГ с модифициран заваръчен тел, получен по технологията екструдиране чрез триене
    P.24 Чернев Г., Н. Казакова, Нискотемпературен синтез и структура на керамични пигменти
    RT

ROUND TABLES
КРЪГЛИ МАСИ

    RT.I

ROUND TABLE "Standartization in NDT Processes"
Chairmen: M. Stareva, Y. Mirchev
КРЪГЛА МАСА "Стандартизация в областта на БК"
Водещи: М. Старева, Й. Мирчев

    RT.I.1 Старева М., Преглед на новите стандарти в област БК
    RT.I.2 Старева М., Заседание на ТК 24 "Безразрушителен контрол"
    F

COMPANY SEMINARS
ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ

    F.I

"INNOVIA", Romania
"INNOVIA", Румъния

    F.I.1 Teodorescu Oct., New Advances in Development of NDT Technologies and Equipment
    F.II

"Grimas Balkan Control", Bulgaria
"Гримас Балкан Контрол", България

    F.II.1 Андреев Кр., Фирмена презентация. Представяне на производителя на преносими аналитични инструменти SciAps Ins. и демонстрация на XRF и LIBS анализаторите
    F.II

"RDM Chisinau", Moldova
"РДМ Кишинев", Молдова

    F.III.1 Степаненко А., Е. Самчук, Разработка на иновационни методи за контрол на релси
    F.IV

"Continuum Industrial Solutions", Bulgaria
"Континуум индустриални решения", България

    F.IV.1 Топич Ж., Фирмена презентация
    F.V

"OMEL NDT", Bulgaria
"ОМЕЛ НДТ", България

    F.V.1 Русев Ал., Фирмена презентация
    G

COMMITTEE MEETING OF NDT SERTIFICATION CENTER
ЗАСЕДАНИЕ НА СХЕМНИЯ КОМИТЕТ НА СЦП КБР

    H

DAY OF THE DEFECTOSCOPIST
ДЕН НА ДЕФЕКТОСКОПИСТА

      Димитров Р., Откриване
      Димитров Р., 60 години Национално НТД по Дефектоскопия
      Мирчев Й., В памет на ст.н.с. д-р инж Александър Скордев – животът в картинки
      Мирчев Й., Представяне на дейността на ННТДД
      Данев Ю., За работата ни с Буллаб и Евроллаб
      Димитров Р., За съвместната ни работа с ИА "БСА"
      Димитров Р., Ю. Данев, "Бизнес секция" за работата в условия на инфлация
      Заключително слово

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2022