МЕЖДУНАРОДНО СПИСАНИЕ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL JOURNAL "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международно списание "Дни на БК", София, България

ИЗДАТЕЛ:
НАЦИОНАЛНО-НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

УЧРЕДИТЕЛ:
НАЦИОНАЛНО-НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА - БАН

Тематиката на списанието е насочена към всички методи и техники на безразрушително и разрушително изпитване, оценка на материали и структури, определяне на състоянието на машини и съоръжения, безразрушителен контрол във всички области на индустрията.
В него могат да публикуват свойте последни научни изследвания и разработки в тематичните области, всички заинтерисовани специалисти.
 

ТЕМИ

1. Методи за безразрушителен контрол

— Методи за безразрушителен контрол (Ултразвуков, Капилярен, Магнитно-прахов, Визуален, Инфрачервена термография, Радиография. Изпитване за теч (херметичност) и др.).
— Безразрушителен контрол и разрушителни изпитвания на цялостността, структурата и физико-механичните свойства на материалите.
— Приложение на безразрушителни и разрушителни методи за изпитване в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост и др.
— Мониторинг на съоръжения и конструкции с методи за безразрушителни изпитвания (вибродиагностика, акустична емисия, термовизиа и др.).
— Иновативни методи и техники за безразрушително изпитване (ултразвуков с фазирани осезатели, време-дифракционен метод, компютърна и цифрова радиография, томография, автоматизирани системи за изпитване, шъерография и др.)
— Обучение, сертификация, акредитация и стандартизация в областитие на безразрушителните изпитвания и оценка на съответствието на материали и конструкции.

2. Техники за обработване на материали и определяне на състоянието на машини

— Проектиране и строителство.
— Определяне на инженерния ресурс.
— Материалознание.
— Производство, експлоатация, подръжка и ремонт.
— Иновативни методи и техники за модернизация.
— Обучение.
— Леене, заваряване, запояване, механична обработка, повърхностна обработка.
— Математическо моделиране на технологичните процеси.
— Натоварване и деформации.
— Обучение.

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

Български, Английски и Руски

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Главен редактов: Проф. д.т.н. Митко Миховски

член организация, град страна
Александър Скордев -
ст. н. с. д-р
Сертификационен център за персонал по контрол безразрушаване към Нац. НТД по Дефектоскопия, София България
Александр Назырычев - проф. д.т.н Петрбургски енергитически институт за повишаване на квалификацията към Министерството на енергетиката на Русия, Санкт Петербург Русия
Амос Нотея - проф.   Израел
Ана Паволотцка - доц. д-р Институт напиноведеие УрО - РАН, Екатеринбург Русия
Борислав Генов - доц. д-р Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", София България
Вадим Ковтун - проф. д.т.н. Университет за гражданска защита МЧС Беларус, Гомел Беларус
Валерии Вингринович - проф. д.т.н. Институт по приложна физика - НАНБ, Минск Беларус
Васил Кавърджиков - проф. д.т.н. Институт по механика - БАН, София България
Василии Титков - проф. д.т.н. Държавен политехнически университет - Санкт Петербург Русия
Виктор Чириков - доц. д-р Технически Университет - Варна България
Владимир Прохорович - проф. д.т.н. Университет Информационни технологии, информатика и оптика, Санкт Петербург Русия
Владимир Сергиенко - доц. д-р Институт по механика и металополимерни системи - НАНБ, Гомел Беларус
Владимир Троицки - проф. д.т.н. Институт по електрозаваряване "Е. Патон" - НАНУ, Киев Украйна
Г Дымкин - проф. д.т.н. Санткт Петербург Русия
Джузепи Нардони - д-р Международна академия по безразрушителен контрол, Бреша Италия
Димитър Димов - проф. д-р Университет по строителство архитектура и геодезия, София България
Емил Маноах - проф. д.т.н. Институт по механика - БАН, София България
Едуард Горкунов - акад. д.т.н. Институт напиноведеие УрО - РАН, Екатеринбург Русия
Иван Георгиев - доц. д-р Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, София България
Иван Коларов - проф. д-р Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София България
Йонка Иванова - доц. д-р Институт по механика - БАН, София България
Йордан Мирчев (научен секретар) - гл. ас. д-р Институт по механика - БАН, София България
Марин Стойчев - доц. д-р Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика Акад. "А. Балевски" България
Николай Разиграев - проф. д-р ЦНИИТМАШ - Русия, Москва Русия
Сергей Кривошеев - проф. д.т.н. Държавен политехнически университет - Санкт Петербург Русия
Светозар Маргинов - чл. кор. д.м.н. Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, София България
Янец Грум - проф. Университет Любляна Словения

 

АРХИВ

Издание
Година
2018
   
   
   
   

 

 

 

 
   
   

 

Списание "Дни на БК" се издава със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Списание "Дни на Безразрушителния контрол"

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

Полезни връзки


 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©