INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2019

17-21 юни 2019, Созопол, България

СХЕМА

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

   

PLENARY SESSION
Chairmen: Acad. E. Gorkunov and Prof. M. Mihovski
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Водещи: Акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски

    PL.1 Горкунов Е.С., Магнитоупругость и приложение в безразрушительном контроле
    PL.2 Fernandes I.J., EWF Qualification System – New Developments, the Modular Approach and Additive Manifacturing
    PL.3 Shoef G., NDT in Construction of Power Solar Stations
    PL.4 Shoef Y., G. Shoef, Risk Based Inspection and NDT on the Petrochemical Industry
    PL.5 Миронов В.А., Т.Ф. Миронова, Е. Ю. Мордас, Некоторые диагностические возможности ритмокардиографии высокого разрешения (инновационный опыт)
    PL.6 Скордев А., Валидирани технологични решения за контрол без разрушаване на газопроводи
    C.I

SESSION: NDT of Materials and Products
Chairmen: Prof. V. Kostin and Assoc. Prof. A. Povolotskaya
СЕКЦИЯ: БК на материали и изделия
Водещи: проф. В. Костин, доц. А. Поволоцкая

    C.I.1 Костин В.Н., О.Н. Василенко, А.В. Бызов, Многопараметровая мобильная аппаратно-программная система магнитной структуроскопии
    C.I.2 Горкунов Э.С., А.М. Поволоцкая, С.М. Задворкин, Е.А. Путилова, А.Н. Мушников, Влияние циклического нагружения на поведение магнитных характеристик горячекатаной трубной стали 08Г2Б
    C.I.3 Реутов Ю.Я., В.И. Пудов, Перспективы неразрушающего контроля стальных изделий сложной формы с малой коэрцитивной силой
    C.I.4 Serbin E., Vl. Kostin, Magnetorestriction-related Critical Field as a Structural-sensitive Parameter of Ferromagnetic Materials
    C.I.5 Трембовецкая Р.В., В.Я. Гальченко, В.В. Тычков, А.В. Сторчак, Линейный синтез несоосных накладных вихретоковых преобразователей
    C.I.6 Драгошанский Ю.Н., В.И. Пудов, Формирование магнитных свойств электротехнической стали
    C.I.7 Данилов В.Н., Л.В. Воронкова, Моделирование влияния затухания ультразвуковых продольных волн в чугуне с пластинчатым графитом на характеристики импульсных сигналов
    C.I.8 Чебаков М.И., А.А. Ляпин, Е.М. Колосова, Исследование процесса индентирования образца со сложными физико-механическими свойствами в рамках задач неразрушающего контроля
    C.I.9 Ivanova Y., Magnetic Noise Analysis of Ferromagnetic Samples
    C.II

SESSION: NDT of Power Nuclear Station Elements
Chairmеn: Prof. N. P. Razygraev and Dipl. Eng. V. Nichev
СЕКЦИЯ: БК на елементи в АЕЦ
Водещи: проф. Н. П. Разыграев, инж. В. Ничев

    C.II.1 Разыграев Н.П., А.Н. Разыграев, Новые ГОСТ Р Росатом методики ультразвукового контроля оборудования трубопроводов и металлоконструкции
    C.II.2 Георгиев Г., Модернизиране на цилиндър високо налягане на парна турбина К1000-60/1500-2 на блок 5 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
    C.II.3 Ангелов С., Приложение на цифрова радиография в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
    C.II.4 Пилчев А., Ултразвуков контрол на тръбопроводи с дебелина 3-6 mm
    C.II.5. Скордев Ал., Контролопригодност и контролодостъпност на обектите за контрол без разрушаване
    C.II.6 Тончев Д., Контрол без разрушаване на съдове под налягане и тръбопроводи. Обем на контрола
    C.II.7 Ничев В., Квалификация на сравнителни образци за контрол в АЕЦ
    C.II.8 Пешев Е., Относно качеството на изработка на подгревателите високо налягане камерен тип (ПВН К), монтирани в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
    C.II.9 Einav I., Revealing the Stress-new Approach for Industrial Safety, Reliability and Residual Life Assessment
    C.III

SESSION: NDT in Civil Engineering and Cultural Heritage
Chairmеn: Prof. D. Dimov and Assoc. Prof. K. Kalchevska
СЕКЦИЯ: NDT в строителството и на исторически обекти
Водещи: проф. Д. Димов, доц. К. Калчевска

    C.III.1 Димов Д., Развитие на NDT в строителството на сгради и мостове в България
    C.III.2 Donchev T., Factors to be Taken in Consideration when FRP Reinforced Concrete Elements
    C.III.3 Велинов К., Д. Димов, Особености и проблеми при БК на интегритета на изливни стоманобетонни пилоти
    C.III.4 Kravcov A.N., E.B. Cherepetskaya, A.A. Karabutov, V.A. Makarov, G. Stepanov, Laser Ultrasonic Testing of Steel Building Structure
    C.III.5 Калчевска К., Идентификация на бронзови предмети от къснобронзовия некропол при с. Балей, Видинско
    C.III.6 Калчевска К., Ритуално сгънати железни мечове от елинистичната епоха – от случайни находки от местността с. Дойренци, Ловешко до Хамбург-Мармщторф
    C.III.7 Петрова Д., Я. Аргиров, Изследване на старовремски технологични обекти с различен химичен състав и тяхното приложение
    C.IV

SESSION: NDT of Products and Constructions.
Chairmen: Prof. M. Michovski and P. Chukachev
СЕКЦИЯ: Безразрушителен контрол на изделия и конструкции.
Водещи: проф. М. Миховски, д-р Чукачев

    C.IV.1 Чукачев П., Г. Пеев, Л. Няголов, Оценка на качеството на отливки от алуминиеви и молибденови сплави чрез дигитални радиограми
    C.IV.2. Каменов В., Й. Мирчев, Метрологично осигуряване на уред MULTITEST CD010 за измерване на скорост и затихване на ултразвука в материалите
    C.IV.3 Мирчев Й., П. Чукачев, М. Миховски, В. Ковтун, Автоматизирана ултразвукова система за контрол на заварени изделия
    C.IV.4 Genov B., M. Mihovski, Y. Mirchev, D. Nedelchev, Integrated Approach for Assessment of the Technical Condition of Rocket Engines
    C.IV.5 Колев Г., В. Филипов, Периодичен преглед на многоелементен газов контейнер за транспортиране на сгъстени газове от клас 2 на ADR/RID/ADN
    C.IV.6 Русева Г., Я. Аргиров, Конструиране и изработка на стенд за изследване на технологични обекти под напрежение в корозионна среда
    C.IV.7 Мечкарова Т., А. Стоянова, Г. Антонов, Изследване технологичните възможности за обемно сканиране и изграждане на компютърен симулативен модел на щамповани зъбни колела от стомана 45
    C.IV.8 Kovtun V., S. Korotkevich, Y. Mirchev, V. Lodnya, Optimization of Fire Trucks Tanks Based on the Chassis MAZ-6317 by the Method of Computer Simulation
    C.V

SESSION: Medical Diagnostics
Chairman: Prof. V.A. Mironov
СЕКЦИЯ: Медицинска диагностика
Водещ: проф. В.А. Миронов

    C.V.1 Миронов В.А., Т.Ф. Миронова, Э.С. Горкунов, В.В. Гагиев, В.Д. Лях, Аппаратно-программные медицинские комплексы ритмокардиографии высокого разрешения
    C.V.2 Миронова Т.Ф., В.А. Миронов, В.О. Рузаков, В.Б. Гурвич, Основы и диагностические возможности клинической ритмокардиографии
    C.V.3 Алаторцева М., С. Коротких, В. Миронов, Э. Горкунов, Д. Вичужанин, Экзоофтальмометрия: усовершенствование методики определения степени экзофтальма с учетом дисплазии черепа
    P

POSTER SESSIONS
ПОСТЕРНИ СЕСИИ

    P.I

POSTER SESSION: Exploration of Technological Processes in Machine Building
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Изследване на технологични процеси в машиностроенето

    P.I.1 Йорданов Б., Д. Кръстев, И. Митов, Експлоатационно уморно разрушаване на вал от хидравлична помпа
    P.I.2 Аргиров Я., Н. Атанасов, Методи за уточняване режимите за повърхностно уякчаване на зъбни колела от стомана 45
    P.I.3 Спасова Д., Изследване структурата и свойствата на зъбни колела от стомана 18ХГТ повърхностно уякчени чрез вакуумна цементация
  P.I.4 Иванов И., Относно някои аспекти на приложение на безразрушителния контрол в авторемонтното производство
    P.I.5 Маринова М., Кр. Босилков, Приложение на спектралния анализ при метрологичната проверка на измервателни генератори и анализатори на спектър
    P.I.6 Янкова, С., Р. Йорданова, Б. Янков, Технологичен режим за производство на цилиндрични алуминиеви туби
    P.I.7 Йорданова Р., С. Янкова, А. Манавска, Изследване на влиянието на размера на заготовката при валцуване на стомана за армиране
    P.II

POSTER SESSION: Methods and Tools for Information Processing information in NDT
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Методи и средства за обработка на информация при БК

    P.II.1 Лакоза С.Л., Разработка и верификация програмно-аппаратного комплекса инерциальной системы оценки двигательной активности конечностей человека
    P.II.2 Пивторак Д.А., Способ регистрации информации в иконической оптико-электронной системе неразрушающего контроля
    P.II.3 Цыбульник С.А., Аппроксимация колебательных процессов в технической диагностике
    P.II.4 Куц Ю.В., А.Г. Протасов, Ю.Ю. Лысенко, А. Алексиев, А.Л. Дугин, Оптимизация времени анализа сигналов импульсного вихретокового неразрушающего контроля
    P.II.5 Protasov A.G., V.F. Petryk, O.A. Povshenko, Improving the Efficiency of the Ultrasonic Flaw Detector
    P.II.6 Zaporozhets A., System for Diagnosing Trunk Pipelines of Heat Networks Based on UAVs
    P.II.7 Stepanova K., L. Kinzhorgulov, A. Kovalevich, A. Fedorov, The results of Control by Acoustic Emission Method of Defect Formation in Welded Joints
    P.II.8 Gradinarov D., Y. Bijev, Multy-sensory Device for Real-time Monitoring of Environmental Parameters
    P.III

POSTER SESSION: Composite and New Materials
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Композитни и нови материали

    P.III.1 Lukarski Y., Ch. Argirov, Possibilities of Optimizing the Processing of Metallic Radioactive Waste
    P.III.2 Аргиров Хр., И. Георгиев, Я. Лукарски, Структурни изследвания на износоустойчиви стомани, произведени по метода на центробежното металолеене
    P.III.3 Stefanov G., T. Czeppe, S. Gyurov, K. Janik, Thermo-mechanical Study of the Cu-Zr Ribbons with V Additions for Amorphous-nanocrystalline Composites
    P.III.4 Колев М., Г. Стефанов, С. Гюров, Й. Георгиев, Л. Дренчев, Получаване на ZrNiCuAl сплави с нано- микрокристална структура в аргоно-дъгова пещ
    P.III.5 Stambolova I., O. Dimitrov, St. Yordanov, L. Lakov, B. Jivov, S. Vassilev, V. Blaskov, M. Shipochka, Application of ZrO2 and ZrO2-TiO2 Coatings as Corrosion Barriers: Surface Composition and Structure
    P.III.6 Lakov L., P. Ivanov, M. Aleksandrova, T. Nurgaliev, Magnetron Deposition of the Thin Coatings with High Dielectric Permeability on an Alloy Steеl
    P.III.7 Гачева М., Л. Лаков, Кр. Тончева, Технология за производство и експериментална пещ за изпичане на изделие "жълти павета"
    P.III.8 Тончева Кр., Л. Лаков, Анализ на резултатите от изпитване на уредба за получаване на непрекъсната лента от пеностъкло и предложение за нейното усъвършенстване
    P.III.9 Гачева М., Л. Лаков, Б. Живов, К. Янкова, Ст. Йорданов, Ст. Рафаилов, Технология за получаване на бели и цветни петрургични материали на база седиментни скали
    P.III.10 Лаков Л., Б. Живов, Й. Иванова, М. Маринов, Ст. Йорданов, Ст. Рафаилов, Композитни материали получени от разпенени силикатни продукти
    P.III.11 Илиева М., С. Пършоров, Фазов състав на TRIP-стомани след стареене
    P.III.12 Пършоров С., П. Петров, С. Вълков, Стабилност на аустенита в TRIP-стомани
    P.III.13 Пършоров И., С. Пършоров, Поведение на високотемпературния фон на вътрешното триене при мартензитно фазово превръщане в сплав Fe-20%Ni
    P.III.14 Станев Л., А. Манева, С. Станев С., М. Георгиев, Изследване на влиянието на граничните стойности на легиращите елементи и термичната обработка върху механичните свойства и структурата в характерни зони на автомобилни колела, отляти под ниско налягане от сплав AlSi7Mg
    P.III.15 Bushev St., Material Science – Mathematics and Mathematical Physics in Alloys for Foundry
    P.III.16 Maneva A., St. Bushev, Material Science – Chemical Analysis and K-test with Zone Melting of Metals and Alloys
    P.III.17 Velikov A., St. Bushev, Foundry-Gas Pressing Method
    P.III.18 Попов Ал., Нелинейни регресионни модели за оценяване на свойствата на сферографитни чугуни
    P

SEMINARS
СЕМИНАРИ

    S.I

BULGARIAN-RUSSIAN SEMINAR "Diagnostics of Energy Systems".
Chairmen: Prof. A. N. Nazarychev and Assoc. Prof. Hr. Draganchev
БЪЛГАРО-РУСКИ СЕМИНАР "Диагностика на енергетични системи"
Водещи: проф. А. Назарычев, доц. Хр. Драганчев

    S.I.1 Назарычев Ал., Д. Андреев, Ал. Таджибаев, Современные подходы управления техническим состоянием электрооборудования в условиях цифровой трансформации энергетики
    S.I.2 Barkanov E., M. Wesolowski, Air Damping Influence on Material Properties Identified from Vibration Tests
    S.I.3 Таджибаев А.И., А.Д. Налобина, Комплексное диагностическое обследование высоковольтных вводов 500 кВ и выше
    S.I.4 Таджибаев А.И., В.А. Коновалова, Комплексное диагностическое обследование фарфоровых изоляционных конструкций электроустановок
    S.I.5 Лиманов И.Я., Современные технологии оценки технического состояния опор ЛЭП
    S.I.6 Адамьян Ю.Э.р С.Г. Магазинов, С.Г. Кривошеев, И.С. Колодкин, Влияние конструкции ЗУ и свойств грунтов на уровень ограничения грозовых перенапряжений
    S.I.7 Титков В.В., П.Д. Тукеев, О некоторых подходах к созданию прогнозных цифровых моделей электроэнергетических объектов
    S.I.8 Вълчев С., Хр. Пировски, Изследване на причините за ускорено износване на полимерни дейдвудни лагери с водно мазане
    S.I.9 Иванов И., Изследване причините за поява на нискочестотни автоколебания на вала на турбина тип TCDF 36
    S.I.10 Пировски Хр., Д. Димитров, Ст. Стефанов, Хр. Драганчев, Обосноваване на граничните нива на вибрации на статора на генератор ТВ1000-4УЗ за нуждите на диагностиката му
    S.II

SEMINAR "Welding Technologies".
Chairmen: Prof. St. Hristov and Prof. Pl. Tashev
СЕМИНАР "Технологии в заваряването"
Водещи: чл.-кор. Ст. Христов, проф. д-р Пл. Ташев

    S.II.1 Белоев М., Н. Лолов, Някои технологични особености при изпълнение на монажно-заваръчните работи за строеж на изотермични резервоари
    S.II.2 Фердинандов Н., Д. Господинов, Относно технологиите за електродъгово обработване с кух катод във вакуум
    S.II.3 Тонгов М., Анализ на чувствителността на топлинната задача при електродъгово заваряване
    S.II.4 Илиев С., Р. Минев, Н. Фердинандов, Възможности и ограничения на съвременните технологии и оборудване за заваряване в защитна газова среда
    S.II.5 Ташев Пл., М. Тонгов, А. Тасев, Иновативна модулна система с програмно управление за автоматизация на заваръчни процеси
    S.II.6 Кондов Хр., Обзор на техники за модифициране на метала на заваръчния шев с нанопрахове
    S.II.7 Тонгов М., Насоки за използване на стандарта ISO 18166 в заваръчното производство
    S.III

SEMINAR "Advanced Techniques in NDT".
Chairman: Assoc.Prof. I. Georgiev
СЕМИНАР "Съвременни методи и технологии в изпитването без разрушаване"
Водещ: доц. И. Георгиев

    S.III.1 Dmytriienko R., Assessment of the Static Strength Limit of Thin-Walled Cylindrical Steel Baloons by Their Residual Expansion Coefficient
    S.III.2 Glukhovskyi V., Determination of the Technical Condition of Industrial Chimneys by the Method of Passive Thermal Imaging Control
    S.III.3 Georgiev I., S. Harizanov, A. Karamanov, D. Tachev, Micro-CT Study of Porous Materials
    S.III.4 Jordanov N., A. Karamanov, I. Georgiev, Synthesis and Structure of Glass-ceramic Foam Materials from Metallurgical Slag
    S.III.5 Bouzekova-Penkova A., M. Datcheva, Mechanical Properties of the Enhanced with Nanodiamond and Tungsten Strengthened Aluminum Alloy Being Exposed in the Outer Space
    S.III.6 Teodosiev D., A. Bouzekova-Penkova, M. Datcheva, N. Gabrovski, N. Nikolov, R. Iankov, K. Kamberov, Mechanical Characterization of Glass-carbon Bioactive Coatings on Titanium Alloys for Medical Applications
    S.III.7 Koytchev E., M. Datcheva, I. Georgiev, Application of Instrumented Indentation Technique for Mechanical Characterization of Dental Restorative Compozite Materials
    S.III.8 Natova M., R. Iankov, M. Dacheva, Comparative Macro- and Nano-sized Investigation of Biocompatible Polymer Materials
    S.III.9 Kalenychenko Yu., V. Bazhenov, Al. Kalenychenko, S. Ratsebarskiy, O. Povshenko, Determination of Mechanical Properties of Paramagnetic Materials by Multi-Frequency Method
    S.III.10 Stoilov G., D. Pashkouleva, V. Kavardzhikov, Digital Image Correlation Analysis for Monitoring of Timber Walls
    RT

ROUND TABLES
КРЪГЛИ МАСИ

    RT.I

ROUND TABLE "Powder Metallurgy"
Chairmen: Prof. M. Sulowski and Assoc. Prof. Vl. Petkov
КРЪГЛА МАСА "Прахова металургия"
Водещи: проф. М. Суловски, доц. Вл. Петков

    RT.I.1 Głowacz P., M. Tenerowicz-Żaba, M. Sułowski, J. Konstanty, Sintered Fe-Mn-Si-C Steels
    RT.I.2 Czeppe T., A. Sypien, K. Badura, G. Stefanov, High-Temperature Oxidation Behavior of the TiCuZrPd Joint Produced by Vacuum Brazing
    RT.I.3 Петков Вл., Р. Вълов, Л. Лаков, Ст. Асенов, М. Красимирова, Б. Живов, Получаване и морфология на хромови покрития с диамантени наночастици, върху алуминиеви сплави
    RT.I.4 Петков Вл., Р. Вълов, В. Дякова, Й. Костова, М. Суловски, Изследване на корозионната устойчивост на покрития от хром с нанодиаманти върху синтерована стомана с различна концентрация на въглерод
    RT.I.5 Ковтун В., М. Миховски, В. Пасовец, Ю. Плескачевский, Й. Мирчев, Физическая модель процесса получения композиционного материала на основе порошковой системы "металл – углеродные нанотрубки" методом электроконтактного спекания
    RT.II

ROUND TABLE "Standardization in NDT and Welding"
Chairmen: Prof. M. Mihovski, eng. M. Beloev
КРЪГЛА МАСА "Развитие на стандартизацията по БК и заваряване"
Водещи: проф. дтн М. Миховски, д-р инж. М. Белоев

    RT.II.1 Тонгов М., Състояние на стандартите по заваряване в България
    RT.II.2. Димитрова Л., М. Миховски, Актуализация на стандартите по безразрушителен контрол, действащи в България
    RT.III

ROUND TABLE "Training and Qualification of Welding and NDT Personnel"
Chairmen: eng. M. Beloev, Assoc. Prof. P. Derjanov, Assoc. Prof. A. Skordev
КРЪГЛА МАСА "Обучение на специалисти по заваряване и БК"
Водещи: д-р М. Белоев, доц. П. Държанов, ст.н.с. Ал. Скордев

    RT.III.1 Държанов П., М. Белоев, П. Попгеоргиев, Обучението на специалисти по заваряване в България и някои текущи предизвикателства пред него
    RT.III.2. Мирчев Й., М. Миховски, Относно организиране на обучението на инженери по NDT
    RT.IV

ROUND TABLE "Business Problems and Challenges in NDT and Welding"
Chairmen: eng. R. Dimitrov, eng. U. Danev
КРЪГЛА МАСА "Проблеми на бизнеса"
Водещи: маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев

    RT.IV.1 Данев Ю., Участие на NNTDD в дейността на БУЛЛАБ и ЕВРОЛАБ
    RT.IV.2 Ханджиев Ст., Ю. Данев, М. Миховски, И. Ценев, М. Ширкова, В. Тодорова, П. Динев, Прилагани модели в процесите на акредитация (при здравеопазването, при висшето образование и при оценка на съответствието) в Република България
    RT.IV.3 Масларски И., Нови нормативни документи в областта на радиационната защита
    RT.IV.4 Георгиев Б., Практически въпроси по прилагане на новата версия на БДС ISO-EN 17025
    RT.IV.5 Димитров Р., Необходимост от нови цени в NDT сектора
    RT.IV.6 Димитров Р., Ю. Данев, Обсъждане на новия проект за Устав на ННТДД
    F

COMPANY SEMINARS
ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ

    F.I

"Spectri", Bulgaria
Chairmаn: B. Mihaylov
"Спектри", България
Водещ: Б. Михайлов

    F.I.1 Михайлов Б., А. Ецов, Ново направление от услуги в областта на шума и вибрациите от "Спектри" ЕООД. Вибродиагностика и балансиране на място на индустриални машини
    F.I.2 Михайлов Б., А. Ецов, "Спектри" ЕООД и лидерите в областта на вибрациите на въртящи се машини. Пълна гама решения за офлайн мониторинг в партньорство със световни производители Bruel&Kjaer, Vibro, PCH, CTC
    F.II

"INNOVIA", Romania
Chairman: O. Teodoresku
"INNOVIA", Румъния
Водещ: О. Теодореску

    F.II.1 Теодореску О., Представяне на фирма Olympus – уреди и техните приложения
    F.III

"OMEL NDT", Bulgaria
Chairman: Al. Rusev
"ОМЕЛ НДТ", България
Водещ: Ал. Русев

    F.III.1 Русев Ал., Представяне на фирма "Омел НДТ". Представяне на нови разработки, уреди и системи. Области на приложение
    F.IV

"Diagnostics Tools", Kiev, Ukraine
Chairman: A. Pavlii
"Диагностичные приборы", Киев, Украина
Водещ: А. Павлий

    F.IV.1 Павлий А.В., Комплексный подход для решение задач NDT украинских потребителей
    F.IV.2 Павлий А.В., Новый ультразвуковой дефектоскоп УД2-50
    F.IV.3 Глабец С.Н., Вихретоковой дефектоскоп ВД 43-А
    F.IV.4 Глабец С.Н., Серия портативных твердомеров фирмы Ултраком
    F.V

"Continuum Industrial Solutions", Bulgaria
Chairman: J. Topich
"Континуум индустриални решения", България
Водещ: Ж. Топич

    F.V.1 Представяне на търговската листа на фирма "Континуум индустриални решения", България
    F.V.2 СОНОТЕК, Германия – ултразвукови апарати и осезатели
    F.V.3 Technology Design, GB – фазови решетки и оборудване на TOFD
    F.V.4 3Е NDT, USA – кролери и скенери
    F.VI

"Grimas Balkan Control", Bulgaria
Chairman: K. Andreev
"Гримас Балкан Контрол", България
Водещ: К. Андреев

    F.VI.1 Андреев К., Представяне на търговската листа на "Гримас Балкан Контрол", България
    RT

COMPANY EXHIBITIONS
ИЗЛОЖБА НА ФИРМИ

      "Спектри", България; "INNOVIA", България; "Диагностичные приборы", Украина; "Континуум индустриални решения", България; "Гримас Балкан Контрол", България
    O

GENERAL MEETING OF NDT SPECIALISTS IN RAILWAYS
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ, КОНТРОЛИРАЩИ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

    O.1 Петров П., Отчетен доклад за дейността на клуба през 2018 г
    O.2 Приемане на плана за работа на клуба 2019 г
    O.3 Избор на ново ръководство на клона
    O.4 Буслаев И., Технология на вторичен безразрушителен контрол на релси и релсови елементи с дефектоскопи на РДМ
    Z

COMMITTEE MEETING OF NDT SERTIFICATION CENTER
ЗАСЕДАНИЕ НА СХЕМНИЯ КОМИТЕТ НА СЦП КБР

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019