INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018

04-08 юни 2018, Созопол, България

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДНИ

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

   

Celebration of 90th years ultrasonic non-destructive testing
Chairman: Prof. M. Mihovski
Честване на 90 години на ултразвуковия безразрушителен контрол
Ръководител: проф. дтн М. Миховски

H.1. Skordev Al., Discoveries and Еvents in Ultrasonic Non-destructive Inspection.
Скордев Ал., Открития и събития в ултразвуковия контрол без разрушаване.
  H.2. Mihovski M., About Some Basic Scientific and Scientific-applied Research of Ultrasonic NDT in Bulgarian Academy of Sciences.
Миховски М., Относно някои основни научни и научно-приложни изследвания в областта на ултразвуковия БК в БАН.
  H.3. Razygraev N.P., 90 years of Ultrasonic Defectoscopy and the Contribution of CNIITMASH to its Development.
Разыграев Н.П. 90 лет ультразвуковой дефектоскопии и вклад ЦНИИТМАШ в её развитие.
  Awarding of BG S NDT Members for Contributions to Ultrasonic Development.
Награждаване на членове на ННТДД за принос в развитието на UT.
    Greetings.
Приветствия.
   

PLENARY SESSION
Chairmen: Acad. E. Gorkunov and Prof. M. Mihovski
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Водещи: Акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски

  PL.1. Горкунов Е., М. Миховски, Оценка изменений напряженно-деформированного состояния сталей магнитными и акустическими методами.
  PL.2. Барканов Е., М. Весоловски, Улучшение точности и эффектовности неразрушающих методов, основанных на вибрационных испытаниях.
  PL.3. Shulyakovsky R., Quantum-mechanical Uncertainty in NDT (Example of Scanning Tunnel Microscopy).
PL.4. Скордев Ал., Въздействие на глобалните системи за управление върху системата за контрол и изпитване без разрушаване.
    S.I.

SESSION I: NDT of Materials and Products
Chairmen: Assoc. Prof. A. Povolotskaya and Assoc. Prof. V. Chirikov
СЕКЦИЯ I: БК на материали и изделия
Водещи: доц. А. Поволоцкая, доц. В. Чириков

  S.I.1. Путилова Е.А., С.М. Задворкин, Э.С. Горкунов, Структура и физико-механические свойства слоистых коррозионностоких материалов, полученных методами горячей прокатки и сварки взрывом.
    S.I.2. Мушников А.Н., Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Е.И. Якушенко, Влияние упругого растяжения на безгистирезисную кривую намагничивания конструкционной стали.
  S.I.3. Горулева Л.С., Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Использование магнитной проницаемости в двух магнитных состояниях материала применительно к оценке остаточных напряжений.
S.I.4. Поволоцкая А.М., Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Влияние неферромагнитного зазора в составной цепи „приставное магнитное устройство – объект“ на распределение магнитного потока в ферромагнитном обьекте.
S.I.5. Димитров Д., В. Чириков, Преоценка на предишните резултати от изследването на еластични свойства на материали с усъвършенствания метод на резонансна греда.
S.I.6. Костин В.Н., Сербин Е.Д. О корреляции остаточной магнитной индукции вещества и параметров МАЭ в ферромагнитных материалах.
  S.I.7. Eremenko V., E. Suslov, Extraction of Additional Features from Transducer Signal in Mechanical Impedance Analysis of Composite Materials.
  S.I.8. Иванов Ж. Развитие и валидиране на метода на вихровотоково изпитване при контрол на качеството на навъглеродени детайли.
    S.II.

SESSION II: NDT of Power Nuclear Station Elements
Chairman: Prof. N. P. Razygraev
СЕКЦИЯ II: БК на елементи в АЕЦ
Водещ: проф. Н. П. Разыграев

  S.II.1. Георгиев Г., В. Караджова, Извършване на независим контрол на качеството (надзор) на външни фирми, работещи на територията на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.
  S.II.2a Ничева Е., Изпълнение на II-ри етап за продължаване срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ "Козлодуй".
  S.II.2b Nicheva E., Ageing Management Programme for Reactor Pressure Vessel.
  S.II.2c Nicheva E., Ageing Management Programme for Concealed Pipework.
  S.II.3. Атанасов А., А. Пилчев, Приложение на ултразвуковия контрол в АЕЦ "Козлодуй".
S.II.4. Мирчев Й., П. Чукачев, М. Миховски, П. Янев, Автоматизирани системи за ултразвуков контрол на тръбопроводи.
    S.II.5. Ничев В., М. Цветанович, Квалификация на методики за контрол на компоненти в АЕЦ "Нововоронеж 2".
  S.II.6. Разыграев А.Н., Н.П. Разыграев, Д.Ю. Бурцев, В.В. Примаков, Е.В. Урманчеева, Разработка, изготовление и паспортизация испытательных образцов на базе АО НПО ЦНИИТМАШ для аттестации систем и методик неразрушающего контроля Нововоронежской АЭС-2.
    S.II.7. Миховски М., И. Тодев, М. Цанов, Относно ЕТ на тръби на парогенератори в АЕЦ.
  S.II.8. Nacereddine N., Video Processing for Pipeline Inspection by Endoscopy.
    S.III.

SESSION III: NDT in Cultural Heritage
Chairman: Assoc. Prof. Al. Skordev
СЕКЦИЯ III: NDT на исторически обекти
Водещ: ст.н.с. Ал. Скордев

  S.III.1. Скордев Ал., Проект на IAEA RER1018 Хармонизация на NDT, обучение и сертификация за гражданското строителство и за културното наследство.
  S.III.2. Калчевска К., RT анализ на бронзови предмети от некропола при местността Балей, Видинско и от тракийското ямно светилище при Малко Търново, Чирпанско.
  S.III.3. Калчевска К., Недеструктивен метод за изследване музейни артефакти от фонда на Районен исторически музей гр. Ловеч.
  S.III.4. Пенкова П., О. Пенков, К. Алексиев, Изследване без разрушаване на исторически предмети от метал – методи, цели и задачи.
  S.III.5. Съйнов С., В. Съйнов, Холографско представяне на артефакти от тракийската гробница в Мезек.
  S.III.6. Съйнов С., В. Съйнов, Холографията и българското културно-историческо наследство.
  S.III.7. Атанасова В. Лазерни методи за анализ и опазване на обекти на културното наследство.
    S.IV.

SESSION IV: Thermography. NDT in Constructions. Energy Efficiency.
Chairmen: Prof. D. Dimov and Assoc. Prof. Al. Skordev
СЕКЦИЯ IV: Термовизионен безразрушителен контрол. БК на строителни конструкции. Енергийна ефективност.
Водещи: проф. Д. Димов, ст.н.с.. Ал. Скордев

  S.IV.1. Димов Д., Т. Дончев, К. Велинов, Някои приложения в България на ултразвукови методи за изпитване на строителни конструкции.
  S.IV.2. Димов Д., К. Велинов, Области на приложение на термовизионния метод.
    S.IV.3. Димитрова Л., М. Миховски, Осигуряване на ТТ със стандарти и литература при обучение на специалисти.
  S.IV.4. Градинаров Д., Ю. Бижев, Енергийната ефективност в технологията "Умен дом".
  S.IV.5. Градинаров Д., Ст. Тодоров, Изследване на технологията "Умен дом".
    BR.

BULGARIAN-RUSSIAN SEMINAR "Diagnostics of Energy Systems".
Chairmen: Prof. A. N. Nazarychev and Assoc. Prof. Hr. Draganchev
БЪЛГАРО-РУСКИ СЕМИНАР "Диагностика на енергетични системи"
Водещи: проф. А. Назарычев, доц. Хр. Драганчев

BR.1. Nazarythev A.N., D.A. Andreev, A.I. Tadzhibaev, S.P. Vysogorets, Determination of the Marginal Exploitation Lifespan of Transformers Based on a Comprehensive Diagnostic Survey.
BR.2. Nazarythev A.N., S.P. Vysogorets, A.I. Tadzhibaev, Methodical Basics for the Experimental Determination of Oil Resource Characteristics and Measures for their Correction.
BR.3. Лубков А.Н., В.В. Титков, П.Д. Тукеев, Анализ возможности регистрации однофазных замыканий на землю в кабельных линиях с изолированной или компенсированной нейтралью при помощи оптоволоконных систем измерения температуры.
BR.4. Кривошеев С.И., Ю.Э. Адамьян, В.В. Титков, Л.В. Черненькая, Д.И. Алексеев, С.Г. Магазинов, Особенности магнитоимпульсного способа деформирования проводящих образцов.
BR.5. Adamyan Yu.E., D.I. Alekseev, L.V. Chernenkaya, S.I. Krivosheev, S.G. Magazinov, V.V. Titkov. Some Features of the Effect of Local Current Density Increase on the Destruction of Flat Conductors.
BR.6. Вълчев С., Изследване на експлоатационните повреди на корабни валови линии.
    BR.7. Драганчев Хр., Хр. Пировски, Ст. Стефанов, Хидродинамично възбуждане на вибрации на тръбопроводи за пара и гореща вода.
  BR.8. Бабак В., Св. Ковтун, Обеспечение достоверности результатов измерения плотности теплового потока при неразрушающем контроле объектов.
    P.

POSTER SESSION
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

    P.I.

Thermal diagnostics
Топлинна диагностика

  P.I.1. Бабак В., О. Декуша, Л. Декуша, Л. Воробьёв, С. Иванов, Система мониторинга теплового сопротивления ограждающих конструкций зданий.
  P.I.2. Еременко Вл., В. Мокийчук, Ал. Редько, Методология измерения параметров дефектов композиционных материаллов.
  P.I.3. Бабак В., Л. Воробьев, Л. Декуша, В. Волков, З. Бурова, О. Декуша, Св. Ковтун, Калометрические методы контроля терморадиационных характеристик энергоеффективных покрытий.
P.I.4. Babak V., A. Zaporozhets, S. Kovtun, R. Serhiienko, Methods and Means of Heat Losses Monitoring for Heat Pipelines.
  P.I.5. Сергиенко Р.В., С.А. Иванов, А.А. Запорожец, Методы контроля качества энергоэффективных характеристик биотоплива и его сжигания.
    P.II.

Composite materials
Композиционни материали

  P.II.1. Лаков Л., М. Гачева, С. Енчева, Ст. Йорданов, Б. Живов, М. Александрова, Петрографски анализ и структура на нови цветни петрургични материали.
  P.II.2. Лаков Л., Б. Живов, Ст. Йорданов, М. Александрова, Ст. Рафаилов, Кр. Тончева, Приложение на отпадъчни силикатни суровини за получаване на композитни материали.
  P.II.3. Aleksandrova M., L. Lakov, B. Jivov, St. Yordanov, Synthesis of Titanates Phases via Sol-Gel Method.
  P.II.4. Петрова И., Е. Михайлов, Изследване на температурното поле за диагностика на стоманоразливни кофи в металургията.
  P.II.5. Гачева М., Н. Гидикова, Л. Лаков, Ст. Рафаилов, Ст. Асенов, Кинетика на избелване на жълти павета, получени на база седиментни скали.
  P.II.6. Yordanov St., I. Stambolova, Vl. Blaskov, L. Lakov, S. Vassilev, B. Jivov, A. Elyas, Vl. Petkov, Anticorrosion Sol-Gel Coatings of CeO2, ZrO2 and TiO2 Deposited on SiO2 Underlayer.
  P.II.7. Ковтун В., М. Миховски, В. Пасовец, Ю. Плескачевский, Й. Мирчев, Исследование электрических характеристик композиционных материалов на основе медной матрицы и углеродных нанотрубок.
  P.II.8. Ковтун В., М. Миховски, Вл. Пасовец, Ю. Плескачевский, Й. Мирчев, Моделирование и исследование влияния режимов формирования износостойких нанонаполненных металлополимерных композитов на напряженное состояние областей контактного взаимодействия структурных составляющих.
    P.III.

Drones in NDT
Безпилотни апарати в NDT

  P.III.1. Георгиев Н., В. Пехливански, О. Тодоров, Основни средства за навигация на безпилотни летателни апарати.
  P.III.2. Георгиев Н., В. Пехливански, О. Тодоров, Показатели за ефективността на радиоелектронното противодействие срещу безпилотни летателни апарати.
  P.III.3. Георгиев Н., В. Пехливански, О. Тодоров, Основни средства за дистанционно управление на безпилотни летателни апарати с малък радиус на действие.
    P.IV.

Diagnostics in medicine
Диагностика в медицината

  P.IV.1. Куватова Е. Вл., Анализ вариабельности сердечного ритма в дооперационном и послеоперационном периодах чрескожной ангиопластики коронарных артерий.
  P.IV.2. Миронова Т. Ф., В.А. Миронов, Е.В. Куватова, Вариабельность сердечного ритма у больных стабильной стенокардией и эндогенной интоксикацией при чрескожной коронарной ангиопластике.
  P.IV.3. Миронова Т.Ф., В.А. Миронов, Вариабельность сердечного ритма и автономная кардионейропатия при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике.
  P.IV.4. Akimova A.V., Increase of Parasympathetic Influences on Heart Rate Regulation as a Marker of Connective Tissue Dysplasia.
  P.IV.5. Akimova A.V., D.A. Goncharova, A.V. Drozdova, M.Yu. Burakov, Phenotypic Markers of Connective Tissue Dysplasia in the Diagnosis of Intracranial Aneurysms.
  P.IV.6. Акимова А. В., А.Н. Андреев, В.А. Миронов, А.И. Милащенко, Вегетативная дисфункция при недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
  P.IV.7. Milashсhenko A.I., V.A. Mironov, T.F. Mironova, A.N. Andreev, A.V. Akimova. Analysis of Heart Rate Variability by High-resolution Rhythmocardiography in Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
  P.IV.8. Chertkov A., A. Bazhenov, K. Chertkov. Oxymetric and Tensometric Safety Criteria at Implantation of the Spinal Clamps.
  P.IV.9. Chertkov A., A. Zolotuchina, K. Chertkov. The Role of Cerebral Oximetry and Ultrasound Dopplerografy in Early Detection of Cerebral Ischemia with Vertebral Artery Decompression.
    P.V.

Research structure
Структуроскопия

  P.V.1. Parshorov St., P. Petrov, St. Valkov, M. Ilieva, Thermal and Deformation Martensite in TRIP (Transformation Induced Plasticity) - Steels.
  P.V.2. Пършоров Ст., П. Петров, Ст. Вълков, Технологични особености и TRIP (Transformation Induced Plasticity) ефекти в Co-Cr-Mo супер сплав.
  P.V.3. Argirov Ch., I. Georgiev, Y. Lukarski, Comparative Physical-Mechanical Researches of Pipe from Nitrogen and Nitrogen Free Steels Produced by the Centrifugal Metalcast Method.
  P.V.4. Maneva A., S. Stanev, St. Bushev, M. Georgiev, Low Pressure Casting Micro-Foundry - Investigation of the Car Wheels.
  P.V.5. Дякова В., Й. Костова, Причини за поява на корозия на алуминиеви опаковки, използвани в козметиката.
  P.V.6. Дякова В., Й. Костова, Р. Димитрова, Анализ на причините за поява на корозия при детайли с фосфатно-лаково покритие.
  P.V.7. Йорданова Р., Св. Янкова, А. Филчев, Разработване и избор на технологична схема за производство на фолио за финсток.
  P.V.8. Popov Al., An Inverse Problem for Grain Size in Low Carbon Steels and Ultrasonic Measurements.
    P.VI.

Other methods
Други методи

  P.VI.1. Halchenko V., R. Trembovetska, V. Tychkov, The RBF-Metamodel Development of Surface Eddy-Current Probe for the Surrgate Optimal Synthesis Problem.
  P.VI.2. Колев И., Г. Колев, Метод за контрол чрез измерване на електрокинетични потенциали.
  P.VI.3. Колев Г., В. Филипов, Безразрушителен контрол на стоманена безшевна бутилка за транспортиране на сгъстени газове от клас 2 на ADR/RID/ADN.
    P.VI.4. Иванов И., Термомеханична обработка на периодическия профил на въглеродни стомани.
  P.VI.5. Велев Б., И. Иванов, К. Банов, Изследване на феромагнитни материали с методите на магнитоакустичната емисия и магнитния шум.
    P.VI.6. Ivanova Y., P.Vitchev, The Effect of Thickness and Surface Coatings on the Acoustic Absorption of Scots Pine Wood Samples.
  P.VI.7. Kozhushko V.V., V.P. Sergienko, Array of EMATs for Detection of Laser-induced Ultrasound.
  P.VI.8. Куц Ю., А. Протасов, Ю. Лисенко, О. Дугин, Анализ неопределенности измерения параметров сигналов импульсного вихретокового неразрушающего контроля.
  P.VI.9. Babak V., Burova Z., Dekusha O., Calorimetric Quality Control of Heat Insulating Materials.
    P.VI.10. Parshorov St., P. Petrov, Thermal and Deformation Martensite in IRIR.
  P.VI.11. Бабак В., И. Богачев, Л. Щербак, Р. Гамота, Метод и аппаратура для обнаружения поверхностных трещин.
  P.VI.12. Генов Б., Модел за оценка на техническото състояние на реактивни неуправляеми боеприпаси, базиран на резултатите от контрол без разрушаване.
  P.VI.13. Генов Б., Критерии за избор на методите за контрол без разрушаване в жизнения цикъл на боеприпасите.
  P.VI.14. Георгиев Г., Л. Станев, А. Манева, М. Георгиев, С. Станев, Интерактивен поход за оптимизация на технология за формиране на автомобилна джанта с инструментариума на компютърното симулиране.
  P.VI.15. Yachkov N., J. Georgiev, A. Maneva, S. Bushev, Use of Low Vacuum for High Pressure Casting.
  P.VI.16. Русева Г., Изследване на корозионната устойчивост на пасивирани листови материали от стомана DD11.
    P.VI.17. Петрова Д., Д. Неделчев, Модул за диагностика и анализ на метални археологически артефакти.
  P.VI.18. Мечкарова Т., Я. Аргиров, Г. Антонов, А. Стоянова, Компютърна симулация на процес горещо щамповане на тройник от стомана 16Mо3.
  P.VI.19. Георгиев Г., Я. Аргиров, Д. Димитров, Изследване уморната якост и развитието на пукнатини на дуплексна стомана 2507.
  P.VI.20. Спасова Д., Изследване на структурните промени след термично уякчаване на ляти алуминиеви джанти АlSi7Mg.
  P.VI.21. Киров С., Ст. Тодоров, Лабораторни изследвания при абразивно износване на метални материали.
    P.VI.

MEETING OF SECTION "BUSINESS" AND "CLUSTER NDT IN REPUBLIC BULGARIA"
Chairmen: R. Dimitrov and U. Danev
ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ "БИЗНЕС" и "КЛЪСТЕР БК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"
Водещи: Р. Димитров и Ю. Данев

  BS.1. Миховски М., И. Ценев, М. Ширкова, Ю. Данев, Проблеми при провеждане на вътрешни одити в акредитационни органи за контрол.
  BS.2. Досиева Д., Н. Тодоров, Новости в законодателството по радиационна защита.
  BS.3. Данев Ю., Участието на ННТДД и „Клъстер БК в РБ“ в Европейската конференция на Евролаб.
  BS.4. Данев Ю., Проблеми при упражняване на контрола без разрушаване в индустрията, транспорта, строителството и стопанския живот в Република България при участието на акредитираните органи за контрол в обществени търгове съгл. ЗОП, тяхното технологично, ценово и конкурентно предимство пред сродните органи от ЕС и трети страни.
    BS.5. Димитров Р., Ю. Данев, Хр. Чукачев, Предложение за нови цени за реализиране на услугите в областта на БК.
    BS.6. Димитров Р., Относно организирането на участието на български дефектоскописти в проекти по БК чужбина.
    RT.

ROUND TABLES
КРЪГЛИ МАСИ

    RT.1.

NDT Standards in Bulgaria
Chairman: Prof. M. Mihovski
Български стандарти в областта на БК
Водещ: проф. М. Миховски

  RT.1.1. Миховски М., Л. Димитрова, Състояние на стандартите в областта на БК за 2018 г.
    RT1.2. Миховски М., Л. Димитрова, За състоянието на терминологията на български език, съгласно действащите стандарти (БДС и БДС EN, БДС ISO, БДС EN (ISO).
    RT.2.

Powder metallurgy and composite materials
Chairmen: Assoc. Prof. M. Sulowski and V. Petkov
Прахова металургия и композитни материали
Водещи: доц. М. Суловски и В. Петков

    RT.2.1. Sulowski М., E. Lichanska, M. Tenerowicz-Zabа, P. Kulecki, Dilatometric Investigations of Fe–Cr–Mo–C System.
  RT.2.2. Gidikova N., V. Petkov, M. Sulowski, R. Valov, M. Madej, Tribological Behavior of Chromium Coating, Modified with Diamond Nanoparticles, on Aluminum Substrate.
  RT.2.3. Петков Вл., Н. Гидикова, Р. Вълов, Ст. Йорданов, В. Дякова, Влияние на термообработката върху твърдостта на композитно покритие от хром с нанодиаманти върху средновъглеродна стомана.
    RT.2.4. Penkov I, Vl. Petkov, R. Valov, V. Dyakova, Influence of MoO3, ZrO2 and SiC on the Crystallization and Thermo-mechanical Properties of Fluorophlogopite Fusion Cast Ceramics.
  RT.2.5. Кондов Хр., М. Манилова, Пл. Ташев, Наномодифициране на електроди за процес 111 чрез потапяне.
  RT.2.6. Янкова Св., Р. Йорданова, И. Августинов, А. Манавска, Влияние на различните технологични режими на изтегляне върху физико-механичните показатели на получените медни пръти.
    RT.2.7. Колев М., Г. Стефанов, Т. Спасов, Л. Дренчев, Получаване и охарактеризиране на нанокристална метална пяна от паладиеви сплави.
    RT.2.8. Димитров Д., Д. Минчева, Изследване на зависимостта между плътността, еластичните механични свойства на железни порести сплави.
  RT.2.9. Rakoczy L., B. Rutkowski, A. Zielinska-Lipiec, Study of Precipitates along Grain Boundaries in Ni-based Superalloy Using Electron Microscopy.
    RT.3.

Accreditation of NDT laboratories and inspection bodies
Chairmen: I. Borislavova, U. Danev and R. Dimitrov
Акредитация на лаборатории и органи за контрол
Водещи: И. Бориславова, Ю. Данев и Р. Димитров

  RT.3.1. Бориславова И., Запознаване с новите документи на ИА БСА.
    RT.3.2. Бориславова И., Участие на ИА БСА в Европейската асамблея на Евролаб.
    F.

COMPANY SEMINARS
ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ

    F1.

"Spectri", Bulgaria
Chairmаn: B. Mihaylov
"Спектри", България
Водещ: Б. Михайлов

  F1.1. Михайлов Б., Представяне на фирмата.
  F1.2. Mihaylov, B., Innovations in the Field of Vibration Monitoring and Diagnosis. Highlights of SPECTRI's Current Range of Products - Brūel&Kjær, PCH Engineering.
  F1.3. Mihaylov, B., Brüel & Kjær Vibration Test Systems (VTS).
  F1.4. Mihaylov, B., Innovations in the Field of Noise and Vibrations by Spectri Ltd.
  F1.5. Mihaylov, B., Sound and Vibration Software – BK Connect.
    F2.

"Multitest", Bulgaria
Chairmen: P. Chukachev and Hr. Chukachev
"Мултитест", България
Водещи: П. Чукачев и Х. Чукачев

    F2.1. Чукачев П., Нови разработки на фирмата в областта на БК.
    F2.2. Чукачев П., Разработки на фирмата в областта на калибрирането и метрологичното осигуряване на контрола.
    F3.

"Diagnostics Tools", Kiev, Ukraine
Chairman: A. Pavlii
"Диагностичные приборы", Киев, Украина
Водещ: А. Павлий

    F3.1. Павлий А.В., Предствяне на търговската листа на фирмата.
    F3.2. Юрьев М., Д. Комаров, А. Павлий, Опыт оснащения стационарным оборудованием для магнитопорошкового и капилярного неразрушающего контроля предприятий Украины.
    F3.3. Павлий И., С. Глабец, В. Рюмшин, Измерение твердости с помощью портативных твердомеров динамического и контактно-резонансого типа. Портативные твердомеры, опыт разработки и производства.
    F3.4. Павлий А., Н. Казеннов, М. Юрьев, Некоторые типы генераторов рентгеновского излучения для дефектоскопии. Опыт использования на рынке Украины.
  F3.5. Казеннов Н., А. Павлий, М. Юрьев, Опыт внедрения и эксплуатации систем компьютерной радиографии (RTC).
    F4.

"Continuum Industrial Solutions", Bulgaria
Chairman: J. Topich
"Континуум индустриални решения", България
Водещ: Ж. Топич

    F4.1. Топич Ж., Представяне на фирмата.
    F4.2. Цвитанович М. (Хрид ООД), Ултразвукови изпитвания с фазирана решетка в атомната индустрия.
    F4.3. Омелич М., Компютърна радиография - приложения в индустрията.
    F5.

"INNOVIA", Romania
Chairman: O. Teodoresku
"INNOVIA", Румъния
Водещ: О. Теодореску

  F5.1. Teodoresku O., Non destructive technologies for archaeometry and cultural heritage applications.
    F5.2. Teodoresku O., New developmentson NDT equipment and softwares.
    F6.

"MR Chemie", Germany
Chairman: Y. Yaremenko
"MR Chemie", Германия
Водещ: Ю. Яременко

  F6.1. Яременко Ю., Представяне на фирмата.
  F6.2. Yaremenko Y., Hazard pictograms interpretation on the labels of consumables for penetrant and magnetic particles inspection.
    F7.

"OMEL NDT", Bulgaria
Chairman: Al. Rusev
"ОМЕЛ НДТ", България
Водещ: Ал. Русев

    F7.1. Русев А., Нови разработки на фирмата.
    F8.

"Grimas Balkan Control", Bulgaria
Chairman: K. Andreev
"Гримас Балкан Контрол", България
Водещ: К. Андреев

  F8.1. Андреев К., Представяне на фирмата.
  F8.1. Андреев К., Партньори.
    F9.

"C.E.M. Technologies", Bulgaria
Chairman: A. Tonchev
"С.Е.М. Технолъджийс", България
Водещ: А. Тончев

  F9.1. Тончев А., Микроскопите на ZEISS. Иновативни визуални методи и решения за изследване на материали.
    F10.

"OPTIUM Tech", Bulgaria
Chairman: G. Jarchenkova
"ОПТИУМ Тех", България
Водеща: Г. Жарченкова

    F10.1. Жарченкова Г., Представяне на фирмата.
    F11.

"NPP RDM", Kishinev, Moldova
Chairman: I. Buslaev
"НПП РДМ", Кишинев, Молдова
Водещ: И. Буслаев

  F11.1. Буслаев, И., Е. Самчук, НПП РДМ - 25 лет успеха.
    O1.

GENERAL MEETING OF BG S NDT
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ННТДД

    O1.1 Report for activities of BG S NDT Board during 2017 – M. Mihovski
Отчет за работата на УС на ННТДД през 2017 г. – М. Миховски
    O1.2 Finacial report of BG S NDT for 2017 – R. Dimitrov
Финансов отчет на ННТДД за 2017 г. – Р. Димитров
    O1.3 Acceptance of plan and budjet for work of BG S NDT for 2018
Приемане на план и бюджет за работа за 2018 г.
    O1.4 Acceptance of new cost price for NDT services.
Приемане на нов ценоразпис на услугите в областта на БК.
    O1.5 Decision of General Meeting.
Решения на Общото събрание.
    O2.

GENERAL MEETING OF NDT SPECIALISTS IN RAILWAYS
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ, КОНТРОЛИРАЩИ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

    O2.1 Buslaev I., New equpments in manufacture of RDM (Kishinev).
Буслаев И., Нови апарати в производството на РДМ (Кишинев).
    O2.2 Buslaev I., New films in RDM.
Буслаев И., Нови филми на РДМ.
    O2.3 Dimitrov D., Report of the Club activities.
Димитров Д., Отчетен доклад за дейността на Клуба.
    O2.4 Acceptance of plan for work of Club for 2018.
Приемане на плана за работа на Клуба 2018 г.

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018